Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Potentiell överbehandling i livets slutskede hos äldre personer

En ny avhandling från Karolinska Institutet förespråkar vård i livets slutskede som prioriterar högsta möjliga livskvalitet, undviker onödiga eller förebyggbara risker och respekterar patientens egna önskemål.

Máté Szilcz. Foto: Gunilla Sonnebring.

I sin avhandling går doktorand Máté Szilcz vid Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik in på de komplexa frågorna kring åldrande och vård i livets slutskede, med särskild fokus på potentiell överbehandling av äldre i livets slutskede . När döden är nära förestående brukar man inom vården ändra fokus från att förlänga livet till att lindra symtom och ge tröst. Behandlingar som gör nytta på lång sikt blir mindre relevanta, särskilt för äldre individer. Dock har det visat sig att långsiktiga behandlingar ändå ofta sätts in för patienter som närmar sig livets slut, vilket kan leda till ”potentiell överbehandling”. Studierna i Mátés avhandling har genomförts med hjälp av svensk hälsovårdsdata, och undersöker förekomst, mönster och konsekvenser av potentiell överbehandling.

Avhandlingen omfattar fyra studier som behandlar bland annat potentiell överbehandling hos äldre individer med solida cancerformer, oplanerade sjukhusvistelser under det sista året i livet, påbörjande och fortsättning av endokrin behandling vid metastaserande bröstcancer och konsekvenserna av läkemedelsinteraktioner hos personer med livsbegränsande sjukdom.

Vad är de viktigaste resultaten i din avhandling?

– Våra resultat visar att en betydande del av äldre personer med livsbegränsande sjukdomar utsätts för potentiell överbehandling i livets slutskede.

Varför blev du intresserad av det här ämnet?

– Jag blev intresserad av att studera ämnet på grund av personliga erfarenheter. När min morfar diagnosticerades med en dödlig sjukdom såg jag utmaningarna och hur svårt det var att navigera och ta beslut inom hälsovården under sjukdomsperioden. Upplevelsen väckte frågor om balansen mellan att ge tröst och värdighet åt den döende och tendensen inom vårt hälso- och sjukvårdssystem att ta till aggressiva behandlingar som kanske gör liten nytta men som kan minska livskvaliteten avsevärt. Detta väckte en önskan att lära mig mer och att förespråka mer informerade och medkännande tillvägagångssätt där man prioriterar patientens välbefinnande och önskemål.

Vad tycker du bör göras i framtida forskning?

– Framtida forskningsinsatser krävs för att ge mer kunskapsunderlag om potentiell överbehandling. Enligt min åsikt bör forskningen främst fokusera på att fastställa de skadliga effekterna av potentiell överbehandling (till exempel interaktioner mellan läkemedel, onödiga sjukhusvistelser, potentiellt olämpliga läkemedel) på hälsan hos äldre personer i livets slutskede. Om det visar sig att överbehandling faktiskt inte bara är meningslös utan också leder till negativa resultat kan det leda till förändrad praxis inom olika delar av hälso- och sjukvårdssystemet.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer