Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Post-ASCO

Post-ASCO

För åttonde året i rad besökte åtta ST-läkare och lika många mentorer det årliga ASCO-möte i Chicago, som i år under några vackra sommardagar samlat 35 000 deltagare från hela världen. Den 30 augusti möttes de utsända läkarna igen i Stockholm för att sprida och diskutera de senaste rönen som presenterats i Chicago.

Post-ASCO, som arrangeras av Nationella onkologischefsrådet i samarbete med stiftelsen Cancerakademin, gästades av 135 deltagare från hela Sverige. Mötet modererades av Magnus Lagerlund, Onkologiska kliniken, Länssjukhuset, Kalmar och Roger Henriksson, Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå och genomfördes med stöd från 22 olika företag.

UROGENITALA TUMÖRER – PROSTATACANCER
Presentatör: Jenny Kahlmeter-Brandell, Onkologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Överlevnadsvinst med strålbehandling av primärtumören vid nydiagnostiserad generaliserad prostatacancer med låg sjukdomsvolym
På ASCO diskuterades oligometastasering och att PSMAPET har bättre specificitet och sensitivitet än konventionell radiologi, framförallt vid låga PSA-värden, vilket leder till att fler metastaser hittas tidigt.

Kombinationen Enzalutamid och Docetaxel ökar risken för ensoriska neuropatier
ENZAMET-studien undersökte androgenreceptorhämma om ren Enzalutamid i tidig fas vid metastaserande hormonkänslig prostatacancer (mHSPC). De 1 100 patienterna randomiserades antingen till testosteronsuppression kombinerad med antingen en NSAA (ickesteroid antiandrogen) som Bikalutamid, eller till Enzalutamid. Studien tillåter samtidig Docetaxel. Efter tre år är 72 procent av patienterna i NSAAarmen och 80 procent i Enzalutamid-armen vid liv (+/- Docetaxel). Progressionsfri överlevnad visar även den en tydlig skillnad. Subgruppsanalys visar att patienter som fått både Docetaxel och Enzalutamid har fått fler sensoriska neuropatier än patienter med NSAA och Docetaxel (10,6 vs 3,1 procent av grad 2 eller 3), ögonbesvär och trötthet. Slutsatsen är att Enzalutamid förlänger överlevnad och PFS i hela gruppen, men bäst i de patienter som inte samtidigt erhållit Docetaxel.

Komplettering av testosteronsuppression med Apalutamid förlänger överlevnaden
I TITAN-studien behandlades mHSPC-patienter, 1 052 personer, med en antiandrogen i kombination med testosteronsuppression. Här jämfördes Apalutamid med placebo. I denna studie tilläts inte samtidig Docetaxel, däremot har elva procent av patienterna fått det tidigare. Efter två år var 74 procent av patienterna i placebo-armen och 82 procent av patienterna i Apalutamidarmen vid liv (p=0,053). Förbättringen gäller även PFS. Efter två år är PFS 48 respektive 68 procent i placebo- och Apalutamid-armen (p ≤ 0,0001). Biverkningarna är kända och anses tolerabla.

GOSERELIN FÖRLÄNGER PFS MEN INTE OS, EFTER PROSTATEKTOMI OCH RADIOTERAPI
Adjuvant behandling efter strålbehandling diskuterades när 10-årsuppföljningen av GETUG-AFU 16-studien presenterades. Patienterna hade genomgått radikal prostatektomi, var i gott skick, PSA efter sex månader var omätbart, och vid recidiv låg PSA mellan 0.2–2. De 743 patienterna randomiserades till en av två behandlingsarmar. Antingen fick de enbart radioterapi, eller radioterapi följt av kastrationsbehandling (kort ADT) med Goserelin. En injektion gavs vid strålningsstart och en efter tre månader. PFS efter tio år är 49 respektive 64 procent i placebo respektive Goserelin- behandlingsarmen (p ≤ 0,0001). Metastas-fri överlevnad ligger efter tio år på 69 respektive 75 procent. Däremot är det ingen skillnad i OS mellan behandlingsarmarna efter tio år; 85 respektive 86 procent av patienterna är vid liv. Så slutsatsen är att Goserelin förbättrar PFS men inte OS, sett över tio år, med ingen ökad toxicitet.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Läs mer...