Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Pilotstudie kring lungcancerscreening: Fler potentiella cancerfall upptäckta än förväntat

Sedan 1 september har 300 kvinnor undersökts med lågdos-datortomografi i Sveriges första pilotstudie för lungcancerscreening som leds av Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland och utgår från Karolinska Universitetssjukhuset. Studien har redan hittat fler premaligna förändringar än vad forskarna vågat hoppas på. Visar det sig att det är potentiell och mycket tidig cancer så är chanserna goda för att det går att bota. Lungcancer är den cancerform som flest patienter dör av.

Foto: Robina Weermeijer.

Pilotstudien kommer slutligen att omfatta 1 000 symtomfria kvinnor i åldern 55-74 år med ökad risk för lungcancer – det vill säga de som röker mycket idag eller har rökt mycket under sitt liv enligt specifikt uppställda kriterier. Syftet är att ta reda på om riktad screening för högriskindivider kan vara ett kostnadseffektivt sätt att upptäcka lungcancer i ett tidigt skede och om arbetssättet är genomförbart i praktiken.

Forskarna har initialt räknat med att hitta lungcancer hos en procent av studiedeltagarna och det har man också gjort.

 I granskningen av datortomografibilderna har vi kunnat hitta betydligt fler tidiga cancerstadier och förändringar som riskerar att utvecklas till lungcancer, än vad vi förväntat oss. Dessa behöver utredas vidare och remitteras därför till ytterligare undersökningar eller uppföljningar. Men är det cancer så ökar chanserna betydligt att fler kan räddas från för tidig död, säger Gunnar Wagenius som är ansvarig forskare för studien och processledare för lungcancer på Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland.

Några resultat hittills

300 av planerade 1 000 undersökningar har genomförts. Av dessa har 208 har fått svarsbrev om att ”Inga tecken på lungcancer hittades vid undersökningen”.

Där man hittat några förändringar i lungorna

  • 42 har fått svarsbrev att man hittat en mindre förändring och att hon kommer kallas till en ny undersökning efter 12 månader. Det är vanligt att hitta mindre förändringar vid en datortomografi. Förändringen kan vara ett ärr eller en inflammation.
  • 20 kvinnor har remitterats till lungonkologiskt centrum på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för vidare utredning. Det betyder inte att dem har lungcancer men så här långt har två kvinnor opererats för lungcancer i tidigt skede. Ingen av kvinnorna har uppgett symtom av sin cancer.
  • 15 bifynd (inte cancer) har upptäckts och dessa har remitterats till rätt vårdinstans. Det handlar exempelvis om kalk i hjärtats kranskärl eller bråck i diafragma.

Liknande poster

Kompetenssatsning ökar screeningtakten för mammografi i Stockholm

Stockholms breddinförande av teledermatoskopi har gett snabba resultat

För och emot lungcancerscreening – rapport om senaste kunskapen från världskonferensen i Japan