Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Pfizer tillkännager positiva resultat från fas III-studie inom prostatacancer

  • TALZENNA (talazoparib), är den första PARP-hämmaren som visar klinisk nytta i kombination med XTANDI (enzalutamid)hos patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC)
  • Studien TALAPRO-2 uppnår det primära effektmåttet radiografisk progressionsfri överlevnad
  • Robust effekt demonstrerad i mCRPC både med eller utan mutationer i gener som styr reparation via homolog rekombination

Pfizer tillkännagav positiva resultat från fas III-studien TALAPRO-2 med TALZENNA® (talazoparib), en oral poly ADP-ribospolymeras (PARP) -hämmare, i kombination med XTANDI® (enzalutamid) jämfört med placebo plus XTANDI hos män med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (mCRPC), med eller utan mutationer i gener som styr reparation via homolog rekombination (HRR). Studien uppnådde sitt primära effektmått med en statistiskt signifikant och kliniskt meningsfull förbättring av radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS) jämfört med placebo plus XTANDI. Resultaten av det primära effektmåttet överskred den förutbestämda hazardkvoten på 0,696.

Resultaten visade en trend mot förbättrad total överlevnad, ett viktigt sekundärt effektmått, vid tidpunkten för analysen, men dessa data är ännu inte mogna. Fördelar observerades också i andra sekundära effektmått, inklusive prövarbedömd rPFS, prostataspecifikt antigen (PSA) svar, tid till PSA-progression och total responsfrekvens. Andra sekundära effektmått analyseras. Vid tidpunkten för topline-analysen överensstämde säkerheten för TALZENNA plus XTANDI den kända säkerhetsprofilen för varje läkemedel.

Detaljerade resultat från TALAPRO-2 kommer att lämnas in för presentation vid en medicinsk kongress i närtid. Dessa data kommer också att delas med globala tillsynsmyndigheter för att potentiellt stödja en regulatorisk registrering.

TALZENNA eller kombinationen av TALZENNA plus XTANDI har inte godkänts av någon tillsynsmyndighet för behandling av mCRPC. Förutom TALAPRO-2-studien undersöks kombinationen av TALZENNA plus XTANDI i TALAPRO-3-studien (NCT04821622), en global, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas 3-studie i män med HRR negativ mCSPC.

Om metastaserande kastreringsresistent prostatacancer
Metastaserande kastreringsresistent prostatacancer (mCRPC) är en cancer som har spridit sig utanför prostatakörteln och har utvecklats trots medicinsk eller kirurgisk behandling för att sänka testosteron. Cirka 10%–20% av prostatacancerpatienterna utvecklar mCRPC inom 5−7 år efter diagnos.1

Om studien TALAPRO-2
Fas III-studien TALAPRO-2 är en studie i två delar uppdelad i två kohorter, multicenter, randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie som inkluderade 1 095 patienter med mCRPC (utan systemiska behandlingar initierade efter dokumentation av mCRPC) på center i USA. , Kanada, Europa, Sydamerika och Asien-Stillahavsområdet. Studien inkluderade två patientkohorter: all-comers (n = 750) och de med HRR-mutationer (HRRm; n = 380). Patienter som fick androgen deprivationsbehandling (ADT) eller som hade bilateral orchiektomi i studien randomiserades till att få TALZENNA 0,5 mg/dag plus XTANDI 160 mg/dag, eller placebo plus XTANDI 160 mg/dag.

Studiens primära effektmått är radiografisk progressionsfri överlevnad (rPFS), definierad som tiden från randomiseringsdatumet till första objektiva bevis på radiografisk progression genom blindad oberoende granskning, eller död, beroende på vilket som inträffar först, i både kohort 1 (all-comers) och kohort 2 (de med HRRm). Studien pågår fortfarande för kohort 2. Sekundära effektmått inkluderar total överlevnad, objektiv responsfrekvens, responsvarstid och PSA-svar.

För mer information om TALAPRO-2-studien (NCT03395197) gå till www.clinicaltrials.gov.

Om TALZENNA (talazoparib)
TALZENNA (talazoparib) är en hämmare av PARP-enzymer, som spelar en roll i DNA-skadereparationssvaret. Prekliniska studier har visat att TALZENNA blockerar PARP-enzymaktivitet och fångar PARP på platsen för DNA-skador, vilket leder till minskad cancercellstillväxt och cancercellsdöd. TALZENNA utvärderas i flera pågående kliniska prövningar inom prostatacancer, liksom andra nya kombinationer med riktade terapier i olika solida tumörer. TALZENNA godkändes av EMA 2019 för behandling av bröstcancer enligt nedan indikation.

Godkänd indikation
Talzenna är indicerat som monoterapi för behandling av vuxna patienter med medfödd BRCA1/2- mutation som har HER2-negativ lokalt avancerad eller metastaserad bröstcancer. Patienter ska tidigare ha behandlats med en antracyklin och/eller en taxan som (neo)adjuvant behandling, för lokalt avancerad eller metastaserande cancer, såvida inte patienterna var olämpliga för dessa behandlingar . Patienter med hormonreceptorpositiv (HR-positiv) bröstcancer ska ha fått tidigare endokrinbaserad behandling, eller ha bedömts som olämpliga för endokrinbaserad behandling.2

Om Pfizer Onkologi
På Pfizer Onkologi är vi engagerade i att utveckla läkemedel där vi tror att vi kan göra en meningsfull skillnad i livet för människor som lever med cancer. Idag har vi en branschledande portfölj med 24 godkända innovativa cancerläkemedel och biosimilarer för mer än 30 indikationer, inklusive bröst-, genitourinär-, kolorektal-, blod- och lungcancer samt melanom.

Samarbete mellan Pfizer och Astellas
I oktober 2009 ingick Medivation, Inc., som nu är en del av Pfizer och Astellas ett globalt avtal om att gemensamt utveckla och kommersialisera enzalutamid. Bolagen kommersialiserar gemensamt XTANDI i USA och Astellas har ansvar för tillverkning och alla ytterligare regulatoriska ansökningar globalt, samt kommersialisering av XTANDI utanför USA.

Referenser:

1.  Kirby M m.fl. Int J Clin Pract. 2011;11:1180-1192

2. Produktresumé Talzenna, Pfizer AB, www.fass.se

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)