Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt behandlingsalternativ vid 1L avancerad njurcancer

Datum: onsdag, 17 januari, 2024
Tid:16:30 CET

Välkommen till ett webbinarium om behandling med pembrolizumab i kombination med lenvatinib som alternativ vid 1L avancerad njurcancer – Studierresultat och dosoptimering vid biverkningar och rekommendationer.

AGENDA
16.30-16.35 Introduktion MSD
16.35 Föreläsning Magnus Lindskog – Genomgång av CLEAR-studien (pembrolizumab i kombination med lenvatinib) och immunologiska biverkningar.
17.05-17.10 Paus
17.10 Föreläsning Annette Olsson – Strategier för att hantera biverkningar med TKI-behandling
17.50-18.05 Tid för frågor samt sammanfattning och avslutande av mötet

KONTAKT
Har du frågor om webbinariet, vänligen kontakta: Clara Petersson, MSD Onkologi. Tel 070-6098885 Epost: [email protected]

FÖR MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

 

KEYTRUDA® (pembrolizumab), 25 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning. Antineoplastiska medel, PD-1/PDL-1-hämmare, L01FF02, Rx, Subventioneras ej, SPC 11/2023

INDIKATIONER inom njurcellscancer (RCC):

Njurcellscancer (RCC)

  • KEYTRUDA som monoterapi är indicerat för adjuvant behandling av vuxna med RCC vid ökad risk för recidiv efter nefrektomi eller efter nefrektomi och resektion av metastaserade lesioner hos vuxna.
  • KEYTRUDA i kombination med axitinib eller lenvatinib är indicerat som första linjens behandling av avancerad RCC hos vuxna.

KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHET:

  • Immunmedierade biverkningar, inklusive allvarliga fall och fall med dödlig utgång, har förekommit hos patienter som fått KEYTRUDA. Vid förekomst av immunmedierade biverkningar ska nödvändiga åtgärder vidtas enligt anvisningar i produktresumén.
  • Hos patienter som genomgått allogen hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) har akut GVHD, inklusive GVHD med dödlig utgång, rapporterats efter behandling med KEYTRUDA.
  • Transplantationsrelaterade biverkningar: Avstötning av organtransplantat har rapporterats hos patienter som behandlas med PD-1-hämmare.
  • Infusionsrelaterade reaktioner: Allvarliga infusionsrelaterade reaktioner, inklusive överkänslighetsreaktioner och anafylaxi, har rapporterats.
  • KEYTRUDA ska inte användas under graviditet såvida inte kvinnans kliniska tillstånd kräver behandling med pembrolizumab.
  • Vid behandling av avancerad RCC i kombination med axitinib ska leverenzymer kontrolleras innan påbörjad behandling. Kontrolleras därefter regelbundet under hela behandlingen. Högre frekvenser än väntat har rapporterats av förhöjda ALAT och ASAT av grad 3 och 4.
  • Patienter ska förses med ett patientkort i samband med förskrivning.

INTERAKTIONER: Användning av systemiska kortikosteroider eller immunsuppressiva läkemedel före start av KEYTRUDA bör undvikas på grund av potentiell påverkan på KEYTRUDA:s farmakodynamiska aktivitet och effekt.

För fullständig information se www.fass.se

SE-KEY-00105 11/2023

För mer information och anmälan