Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Patientöversikten – därför är den så uppskattad

Cancerresan är för de flesta patienter lång, krävande och snårig. För Karin Liljelund och Inge Nilsson är patientöversikten i cancervården ett viktigt verktyg för att kunna bli delaktiga i sin egen vård och behandling. Med hjälp av patientöversikten kan de tillsammans med vårdgivaren få en visuell helhetsbild av viktiga händelser. Verktyget skapar även förutsättningar för samtal om självupplevda erfarenheter av hälsa, sjukdom, livskvalitet samt förväntningar och farhågor.

När Karin Liljelund fick sitt cancerbesked i februari 2014 hade hon länge kämpat med en envis rethosta. Diagnosen kom som en chock – icke-småcellig lungcancer. Det visade sig även att Karin drabbats av en ovanlig
form som beror på en mutation i den så kallade ALK-genen, därav namnet ALK-positiv lungcancer.

– Det var ett tufft besked, inte minst med tanke på att jag inte är rökare. Jag fick också veta att det inte fanns någon botbar behandling och att den genomsnittliga livslängdenär cirka två år efter diagnos. Lyckligtvis har jag nu fått tillgångtill en effektiv behandling och har levt sju år med sjukdomen. Jag känner mig tacksam, jag är 73 år, har världensbästa familj och vänner och har fått några fler år till att leva.Jag försöker resa så mycket jag kan, vara fysiskt aktiv och ta tillvara varje dag så mycket jag kan. För Inge Nilsson, 72 år, kom cancerbeskedet i sambandmed en årlig hälsokontroll. PSA-värdet var något förhöjt, men enligt läkaren på vårdcentralen fanns ingen anledning till åtgärd. Inge insisterade dock på att få komma till enurolog och remitterades vidare till specialistsjukvården. Ett vävnadsprov visade aggressiv prostatacancer och Inge opererades i januari 2014.

– I olika skeenden av sjukdomen ställs man inför svåra frågor och beslut och för mig har det varit viktigt att få vara delaktig i sjukdomsförloppet och vårdprocessen tillsammans med min läkare.

BLIXTSNABB BILD AV HÄNDELSER
Lungcancer och prostatacancer är två av åtta cancerdiagnoser som ingår i det nationella projektet införande av patientöversikter i cancervården, IPÖ. Det är ett system eller IT-stöd som ställer samman dataom patienten och används ihop med patientjournalen somett beslutsstöd.

– Det är ett jättekliv framåt och underlättar mötet och kommunikationen mellan patienter, närstående och vårdgivare. Översikten och den grafiska modellen gör att man blixtsnabbt får tillgång till relevant information. Man kan följa behandlings- och sjukdomsförloppet väldigt väl ochäven ta del av planerade åtgärder. Patientöversikten, som består av ett antal klickbara flikar, gör det också enkelt attsnabbt få tillgång till viktiga händelser om behandlingaroch information om blodprover, röntgensvar och läkemedelsbehandlingar, säger Inge Nilsson.

För Karin Liljelund och Inge Nilsson är patientöversikten ett viktigt kommunikationsverktyg i en sjukvård som brottas med många utmaningar.Många patienter vittnar om bristen på kontinuitet, mötenmed många olika läkare, känslan av att inte bli förstådd och lyssnad på.

– Tyvärr är det många som upplever att läkare inte riktigt hinner sätta sig in i journalen inför mötet med patienten. Men med patientöversikten går det att få en snabb överblick istället för att leta viktig information i patientjournalen, uppgifter som kan ligga flera år bakåt i tiden. Jag kan också backa tillbaka i tiden för att se vad jag har sagt och vad jag har lämnat för information till läkaren tidigare. Det är en effektivisering av patientmötet och ger tid över till samtal om det som är viktigt. Patient och läkare kommer närmare varandra, säger Inge Nilsson.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Ny studie vill kartlägga canceröverlevares behov i primärvården

Uppdaterat vårdprogram för melanom gällande neoadjuvant behandling

Apotekare inom barnonkologin – en del av teamet