Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Pancreascancer – Svår cancerform som ökar över världen – nu behövs nya strategier och mer grundforskning

Pancreascancer – Svår cancerform som ökar över världen – nu behövs nya strategier och mer grundforskning
Möjligheterna att radikalt förbättra pankreascancerns dystra prognos genom ytterligare förfining av kirurgiska metoder eller nya kombinationer av befintliga kemoterapier måste anses små. För att verkligen revolutionera pankreascancerfältet måste vi tillbaka till ritbordet och finna nya strategier och utnyttja andra sjukdomsmekanismer och på så sätt angripa nya patofysiologiska aspekter. Här finns alltså ett stort behov av grundforskning. Det konstaterar ST-läkaren Daniel Öhlund och specialistläkaren Christina Edwinsdotter Ardnor vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå i denna brett upplagda state of the artgenomgång av området bukspottkörtelcancer.

Cancer i pankreas (bukspottkörteln) kan vara av duktal, acinär, eller endokrin typ. Den absoluta majoriteten av alla tumörer i bukspottkörteln (85 procent) utgörs av de duktala adenokarcinomen, och det är även dessa denna artikel kommer att behandla. Kännetecknande för duktal pankreascancer är att mortalitet och incidens i stort sett är lika, det vill säga att nästan alla som får sjukdomen också avlider av den. Femårsöverlevnaden är endast sex–åtta procent i patientgruppen som stort, men detta är ändå en väsentlig förbättring jämfört med före introducerandet av kemoterapi och förbättrad kirurgi som gjort att femårsöverlevnaden stigit från de cirka tre procent som gällde får 40 år sedan. Även medianöverlevnaden har nästan fördubblats de senaste tio åren, men ligger trots det endast på cirka sex månader. Pankreascancer är som tur är en relativt ovanlig tumörsjukdom och i snitt drabbas tio personer per 100 000 årligen. Detta ger omkring 1 000 nya fall i Sverige per år och utgör därav cirka tre procent av alla cancerfall. Sjukdomen debuterar oftast sent, i 60–80-årsåldern, och incidensen är något högre hos män än hos kvinnor. Trots den låga incidensen är sjukdomen den fjärde ledande orsaken till cancerrelaterad död. Drygt 300 000 dödsfall beräknas i världen varje år. Trenden är dessutom att antalet dödsfall i pankreascancer ökar och prognoser pekar på att sjukdomen kommer att bli den näst vanligaste orsaken till cancerrelaterad död år 2030. Bakomliggande orsaker till denna trend är en hög mortalitet och en åldrande befolkning.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Daniel Öhlund – Passionerad och envis inom det svåra området pankreascancer

Årets Wallenberg Clinical Fellows vill hitta nya metoder att behandla cancer

Lynparza rekommenderad för godkännande vid BRCA-muterad metastaserad pancreascancer i EU