Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Överlevnaden fem år efter cancerdiagnos är högst i Jönköpings län

En blodtrycksmanschett runt en armHälso- och sjukvården i Region Jönköpings län får mycket bra resultat i Socialstyrelsens rapport ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården”där 51 parametrar jämförs, över tiden och mellan regionerna. Det handlar om såväl medicinska resultat som ekonomi och patienternas upplevelse. Arkivbild. Foto: Lii Almnäs

Allt fler invånare i Jönköpings län överlever femårsgränsen för sin cancersjukdom. Andelen är dessutom den högsta i landet. Samtidigt har Region Jönköpings län bland de lägsta kostnaderna för hälso- och sjukvård. Det framgår bland annat av Socialstyrelsens årliga rapport ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården” som publicerades torsdag 20 februari 2020.

Den hälso- och sjukvård som bedrivs av Region Jönköpings län får på många mätområden mycket goda värden, med några få punkter under riksgenomsnittet. Det visar sig när Socialstyrelsen presenterar resultatet för 51 parametrar för att visa hur regionernas hälso- och sjukvård utvecklas, över tiden och i jämförelse med varandra.

”Hög kvalitet till låg kostnad”

– Den här rapporten visar att Region Jönköpings län bedriver hälso- sjukvård med mycket hög kvalitet, vilket förstås är betydelsefullt för länets invånare. Dessutom sker det till en kostnad som är bland de lägsta i landet, vilket är mycket glädjande. Bland Socialstyrelsens indikatorer finns det också områden där vi behöver förbättra oss, något som vi arbetar med kontinuerligt, säger Rachel De Basso (S), ordförande i nämnd för folkhälsa och sjukvård.

Ge översiktlig beskrivning

Rapporten är en del i en omfattande redovisning av indikatorer som handlar om uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet. Syftet är att ge en översiktlig beskrivning av hälso- och sjukvårdens resultat, utifrån sex viktiga frågeställningar ur ett invånarperspektiv, som berör kostnader, tillgänglighet, prevention, kvalitet, hälsa och hållbarhet.

– Vi kan konstatera att våra medicinska resultat på många områden har förbättrat sig, både i jämförelse med tidigare år och övriga regioner, samtidigt som kostnaderna minskar. Vi kan också glädjas åt att patienterna har stort förtroende för oss och är nöjda med den vård som vi kan erbjuda, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig.

Socialstyrelsens rapport innehåller mätvärden av såväl medicinska resultat från olika kvalitetsregister, väntetider som patientenkäter och beräkning av kostnader.

Högst femårsöverlevnad

För Region Jönköpings län är utvecklingen mycket positiv när det bland annat gäller cancerbehandling. Andelen som lever fem år eller längre efter cancerdiagnos är högst i Sverige. Dessutom är det en hög andel av de invånare som får diagnosen tjocktarmscancer som får behandlingsstart inom 28 dagar.

Samtidigt fortsätter kostnaden för hälso- och sjukvård att sjunka även 2018 i Region Jönköpings län, där kostnaden nu är den fjärde lägsta i landet.

Högt förtroende och bra tillgång

Region Jönköpings län hamnar högt i en jämförelse inom en rad områden. Det blir till exempel en förstaplats för patienternas förtroende för sjukvården, upplevelsen att det finns tillgång till den vård man behöver samt telefontillgänglighet till primärvården.

När det handlar om få överbeläggningar och utlokaliseringar av vårdplatser på länets sjukhus, blir det en andraplats nationellt.

För ”Medicinsk bedömning i primärvård inom 3 dagar” blir det en sjundeplats och något bättre än riksgenomsnittet.

Bra resultat för väntetider

För mätområden som operation inom vårdgarantins 90 dagar, väntetid från diagnos till behandling av tjocktarmscancer, dödlighet efter höftfraktur, andel diabetiker som röker, dödlighet efter stroke eller trycksår som uppstår i sjukhusvården, hamnar Region Jönköpings län också bland de 3-4 bästa i Sverige.

Bra placering inom Sydöstra sjukvårdsregionen

Region Jönköpings län bildar tillsammans med Region Kalmar län och Region Östergötland Sydöstra sjukvårdsregionen. Även inom den gruppen klarar sig Region Jönköpings län bra, med en förstaplats för 22 av måtten, andraplats för 14 mått och en tredjeplats för 11 mått.

Förbättringsområden att arbeta med

Men det finns också ett antal områden där Region Jönköpings län behöver förbättra sig i ett nationellt perspektiv:

Det handlar bland annat om användning av antipsykotiska läkemedel hos äldre invånare (17:e plats av 21 regioner), väntetiden till utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin (18:e plats) samt fysiskt träningsprogram efter hjärtinfarkt (20:e plats).

Fotnot 1: Relativ 5-årsöverlevnad vid cancersjukdom, avser patienter 30-89 år vid tiden för diagnos, där Region Jönköpings län har bäst resultat i landet med 64,5 procent. Mätetalet omfattar alla cancersjukdomar utom bröst-, prostata- och annan hudcancer än malignt melanom, eftersom de cancerformerna har högre överlevnad.

Fotnot 2: Socialstyrelsens sammanställning ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården” besvarar frågorna ”Hur mycket betalar vi för hälso- och sjukvården? Har vi tillgång till hälso- och sjukvård när vi behöver? Hur väl bidrar hälso- och sjukvården till att hålla oss friska? Hur är kvaliteten i hälso- och sjukvården vi får? Blir vi friskare och lever längre? Samt ”Hur bidrar hälso- och sjukvården till en hållbar god vård?”

Liknande poster

Oklar patientnytta för många dyra cancerläkemedel

Alltfler lever länge med cancer