Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Optune rekommenderas i uppdaterat vårdprogram för hjärntumörer

”Nu är vi läkare trygga med att rekommendera behandling med TTFields till de här hårt drabbade patienterna”, säger Roger Henriksson, senior professor vid Umeå universitet och en av landets ledande experter på hjärntumörområdet. FOTO: Bosse Johansson

Patienter med glioblastom, den svåraste formen av hjärntumör, ska erbjudas Optune, en behandling som angriper tumörer med elektriska fält. Det är en av nyheterna i det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg.

– Optune har visats förlänga överlevnaden signifikant hos patienter med den här svårbehandlade formen av hjärntumör, säger Roger Henriksson, senior professor vid Umeå̊ universitet och en av landets ledande experter på området.

I Sverige diagnostiseras årligen omkring 400 personer med glioblastom, den mest aggressiva av alla elakartade hjärntumörer. Prognosen är dålig och medianöverlevnaden hos patienter som får standardbehandling med kirurgi följt av strålning och kemoterapi är cirka 15 månader från diagnos och femårsöverlevnaden är under fem procent.1,2

Under många år gjordes knappt några framsteg i behandlingen av glioblastom. Vid millenniets början introducerades temozolomid, ett cytostatikum som ökade medianöverlevnaden från 12,1 månader med enbart strålbehandling till 14,6 månader med temozolomid som tillägg till strålbehandling.3 Därefter hände i stort sett ingenting förrän Optune blev godkänt för några år sedan.

Optune är en bärbar apparat som genererar elektriska fält, så kallade Tumour Treating Fields, via ett antal strömgivande keramiska plattor som fästs direkt på patientens huvud. TTFields har i ett omfattande kliniskt studieprogram visats kunna bromsa celldelningen och därmed påtagligt förbättra överlevnaden vid glioblastom.

– TTFields har funnits tillgängligt i ett antal år, men trots att studieresultaten är tydliga har vi inom professionen valt att gå fram försiktigt med en så pass annorlunda behandling, säger Roger Henriksson. Idag känner vi oss trygga med att rekommendera behandling med TTFields till de här hårt drabbade patienterna.

Regionala cancercentrum i samverkan skriver följande i den uppdaterade versionen av det nationella vårdprogrammet för tumörer i hjärna och ryggmärg:

Patienter med supratentoriellt belägna glioblastom, utan kliniska tecken till progress efter avslutad kombinerad cytostatika- och strålbehandling (60 Gy) och utan kontraindikationer, bör erbjudas tillägg av TTFields. TTFields-behandlingen kan fortsätta så länge patienten önskar, dock som längst i 2 år eller fram till andra progress.

I den randomiserade fas III-studien EF-14 studerades 695 patienter med nydiagnostiserat glioblastom som efter operation fick kombinationsbehandling med strålning och cytostatika (temozolomid). Därefter fick patienterna antingen underhållsbehandling med enbart temozolomid eller temozolomid i kombination med Optune.

I långtidsanalysen av EF-14 var medianen för total överlevnad för de patienter som fick tillägg av Optune 20,9 månader jämfört med 16,0 månader för dem som enbart fick temozolomid. Även femårsöverlevnaden var signifikant bättre i Optune-gruppen, 13 procent mot fem i den grupp som bara behandlades med temozolomid. Resultaten från EF-14 är publicerade i artikeln Effect of Tumor-Treating Fields Plus Maintenance Temozolomide vs Maintenance Temozolomide Alone on Survival in Patients With Glioblastoma av Stupp et al. i the Journal of the American Medical Association, JAMA.4

– På samma sätt som för alla andra åtgärder som rekommenderas i vårdprogrammet kommer även TTFields att årligen följas upp med hjälp av det nationella kvalitetsregistret för CNS-tumörer. Detta är en viktig del av vårdens arbete med kvalitetssäkring, säger Roger Henriksson.

Optune är idag godkänt för behandling av vuxna patienter med glioblastom. Kliniska prövningar utvärderar Optune vid behandling av hjärnmetastaser, icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer och ovarialcancer. I USA är Optune också godkänt för behandling av mesoteliom.

Referenser:

  1. Ostrom QT et al. The epidemiology of glioma in adults: a ”state of the science” review. Neuro Oncol. 2014 Jul;16(7):896-913.
  2. Stupp R. et al. Radiotherapy plus concomitant and adjuvant temozolomide for glioblastoma. N Engl J Med. 2005 Mar 10;352(10):987–96.
  3. ibid
  4. Stupp R, Taillibert S, Kanner A, Read W, Steinberg D, Lhermitte B, Toms S, Idbaih A, Ahluwalia MS, Fink K, Di Meco F, Lieberman F, Zhu JJ, Stragliotto G, Tran D, Brem S, Hottinger A, Kirson ED, Lavy-Shahaf G, Weinberg U, Kim CY, Paek SH, Nicholas G Bruna J, Hirte H, Weller M, Palti Y, Hegi ME, Ram Z. Effect of Tumor-Treating Fields Plus Maintenance Temozolomide vs Maintenance Temozolomide Alone on Survival in Patients With Glioblastoma: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017 Dec 19;318(23):2306–2316.

Liknande poster

Nytt avstamp i satsningen för en jämlik cancerrehabilitering

DNA:s organisation påverkar tillväxten av dödliga hjärntumörer som svar på neuronala signaler

Nu finns en uppdaterad version av vårdprogrammet för hudlymfom