Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Opdivo + Yervoy förbättrar den totala överlevnaden signifikant hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer

Studien CheckMate -9LA visar att Opdivo i kombination med Yervoy och begränsad kemoterapi signifikant förbättrar den totala överlevnaden jämfört med enbart kemoterapi hos patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer.

  • Opdivo (nivolumab) i kombination med Yervoy (ipilimumab) och två cykler av kemoterapi, visade vid interimsanalysen ge en förlängd överlevnad, en uppföljande analys efter ytterligare minst ett år visade på bibehållen fördel.
  • Fördelen med kombinationen var likvärdig oavsett tumörens PD-L1-uttryck eller histologi för alla effektmått i studien
  • Första resultaten från CheckMate -9LA kommer presenteras muntligen under ASCO 2020

Bristol Myers Squibb presenterar de första resultaten från fas III-studien CheckMate -9LA, som visar på en signifikant överlevnadsfördel för kombinationen Opdivo (nivolumab) och Yervoy (ipilimumab) givet samtidigt med två cykler av kemoterapi som första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Både primära och sekundära effektmått för studien, som totalöverlevnad (OS), progressionsfri överlevnad (PFS) och objektiv responsfrekvens (ORR) har uppnåtts för kombinationen plus kemoterapi, jämfört med enbart kemoterapi.

Vid en i förväg planerad interimsanalys av totalöverlevnad (OS), med en minsta uppföljningstid på 8,1 månader av de patienter som fick kombinationen Opdivo och Yervoy tillsammans med kemoterapi (två cykler), minskade risken för dödsfall med 31 procent, jämfört med de patienter som fick enbart kemoterapi (hazard ratio (HR) 0,69, 96,71% konfidensintervall (Kl): 0,55-0,87; p=0,0006). Vid längre uppföljning (minst 12,7 månader) visade kombinationen bibehållen fördel avseende totalöverlevnad. Resultaten här visade en medianöverlevnad (OS) på 15,6 månader, jämfört med 10,9 månader med enbart kemoterapi (HR 0,66, 95% KI: 0,55–0,80). Den kliniska fördelen observerades för alla effektmått för huvudsubgrupperna i studien, oavsett PD-L1-uttryck och histologi (skivepitel respektive icke-skivepitel).

Hos patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 <1% minskade risken för dödsfall med 38 procent (HR 0,62, 95% KI: 0,45-0,85) och hos patienter vars tumörer uttryckte PD-L1 ≥1% minskade risken för dödsfall med 36 procent (HR 0,64, 95% KI: 0,50-0,82). Därtill var den progressionsfria överlevnaden (PFS) för kombinationen Opdivo och Yervoy tillsammans med kemoterapi 33 procent efter ett år, jämfört med 25 procent för enbart kemoterapi (HR 0,68, 95% KI: 0,57-0,82), och den objektiva responsfrekvensen (ORR) var 38 procent jämfört med 25 procent för enbart kemoterapi.

Säkerhetsprofilen för Opdivo (360 mg var tredje vecka) i kombination med Yervoy (1 mg/kg var sjätte vecka) och två cykler av kemoterapi var likvärdig med den redan kända biverkningsprofilen för immunterapi respektive kemoterapi vid första linjens behandling av patienter med icke-småcellig lungcancer. Abstract #9501) kommer presenteras muntligen på årets virtuella ASCO kongress, American Society of Clinical Oncology, den 29 till 31 maj.

– Utifrån insikten att varje patient som diagnosticeras med avancerad icke-småcellig lungcancer är unik, har vårt utvecklingsprogram utformats med målet att leverera ett antal potentiella behandlingsmöjligheter för det betydande antalet patienter som fortfarande behöver nya alternativ i första linjen. Den uppdaterade analysen av resultat efter ett år för totalöverlevnad (OS) från CheckMate -9LA, tillsammans med treårsresultat från CheckMate -227, förstärker ytterligare det kliniska värdet av kombinationsbehandlingar med Opdivo och Yervoy, vilken är den första möjligheten någonsin till dubbel immunterapi som första linjens behandling av icke-småcellig lungcancer, säger Nick Botwood, M.D., vice President, Oncology Clinical Development på Bristol Myers Squibb.

Opdivo och Yervoy är en kombination av två immuncheckpointhämmare, som har visat sig ha potentiellt synergistiska verkningsmekanismer. Genom att rikta in sig på två olika kontrollpunkter, även kallade checkpoints (PD-1 och CTLA-4) kan kombinationsbehandlingen hjälpa till att bekämpa tumörceller: Yervoy hjälper till att aktivera och föröka T-celler, medan Opdivo hjälper befintliga T-celler att upptäcka tumören. Vissa av T-cellerna som stimuleras av Yervoy kan bli minnes-T-celler, vilket kan möjliggöra för ett långvarigt immunsvar. Tillägget av begränsad kemoterapi till kombinationen Opdivo och Yervoy kan hjälpa patienter att uppnå en tidig sjukdomskontroll.

Om CheckMate -9LA

CheckMate -9LA är en öppen, multi-center, randomiserad fas III-studie som utvärderar kombinationen Opdivo (360 mg var tredje vecka) och Yervoy (1 mg/kg var sjätte vecka) tillsammans med kemoterapi (två cykler), jämfört med enbart kemoterapi (upp till fyra cykler följt av underhållsbehandling med pemetrexed om indicerat) som första linjens behandling av patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer oavsett PD-L1-uttryck och histologi. Patienter i studiens experimentarm behandlades upp till två år eller till sjukdomsprogress eller oacceptabel toxicitet. Patienterna i kontrollarmen behandlades med upp till fyra cykler av kemoterapi följt av underhållsbehandling med pemetrexed (om indicerat) till sjukdomsprogress eller toxicitet. Primärt effektmått i studien var totalöverlevnad (OS) i ”intention-to-treat”-populationen. Sekundära effektmått inkluderade progressionsfri överlevnad (PFS), objektiv responsfrekvens (ORR) och effekten av behandlingen utvärderades också med avseende på biomarkörer.

Liknande poster

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland

Ett steg mot AI-stödd precisionsmedicin

Allt snabbare utveckling av målinriktade behandlingar inom lungcancerområdet