Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Opdivo får nya godkännanden av EU-kommissionen

EU-kommissionen godkänner Bristol Myers Squibbs Opdivo (nivolumab) i kombination med cisplatin och gemcitabin som första linjens behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer

Godkännandet baseras på resultaten från CheckMate-901, en fas 3-studie där Opdivo och kemoterapi i kombination visar en överlevnadsvinst jämfört med kemoterapi ensamt hos patienter med icke-resektabel eller metastaserande urotelcellscancer.

Detta är den första behandlingen med immunterapi i kombination med kemoterapi som godkänns i EU för denna patientpopulation.