Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Onkologi i Sverige uppmärksammar

För första gången innehar en kvinna posten som ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. I maj tog professor Malin Sund över ordförandeklubban från professor Klas Kärre som innehaft tjänsten i tio år.

– Att vara första kvinnan på ett jobb är inget nytt för mig, det har präglat hela min karriär, säger kirurgen Malin Sund, som känner stolthet över det nya uppdraget och ser fram mot att få vara med och påverka strategier inom svensk cancerforskning.

Den internationellt uppmärksammade cancerforskaren Malin Sund, som delar sin tid mellan Umeå universitet och universitetssjukhus och Helsingfors universitetssjukhus, är inte obekant med Cancerfondens verksamhet. Hon har tidigare, mellan 2015 och 2021, varit vice ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd och är således väl insatt i verksamheten. Förra året delade forskningsnämnden ut omkring 900 miljoner kronor till svensk cancerforskning, ett mål är att på sikt kunna dela ut en miljard.

– Det är ett stort och ansvarsfullt uppdrag att leda arbetet i nämnden. Cancerfonden, som åtnjuter stort förtroende hos både allmänheten och professionen, är ju den största bidragsgivaren till svensk cancerforskning. Det är en kvalitetsstämpel att få anslag från Cancerfonden, konstaterar Malin Sund som själv tidigare beviljats anslag till sin egen forskning inom bukspottkörtelcancer, med fokus på att hitta nya biomarkörer för att kunna upptäcka denna svårbehandlade sjukdom tidigare än vad som är fallet idag.

Malin Sund, som är född i Karleby i Finland 1972, läste medicin i Uleåborg och forskade parallellt om bindväv och kollagen. Hon disputerade 2001 och efter en postdoc på Harvard University i Boston började hon en specialistutbildning i kirurgi vid Norrlands universitetssjukhus och startade så småningom sin egen forskargrupp. Hon har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar och är idag professor i kirurgi vid Helsingfors och Umeå universitet samt överläkare vid Helsingfors universitetssjukhus.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Cancerforskaren Sara Mangsbo ny gästprofessor på SLU ”Immunonkologi en brygga mellan djur och människa”

Läs mer...

Mef Nilbert samordnar de svenska EU-insatserna: Vi måste bli aktivare med att implementera cancerplanen

Läs mer...

Han skrev boken om alla geniala forskare som inte fick Nobelpris

Läs mer...