Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ökad kapacitet för bred genetisk testning i Sverige

Sverige gör satsningar och utökar kapaciteten för breda genetiska analyser. Detta kommer att påskynda implementeringen av precisionsmedicin i sjukvården och ge patienter möjlighet till bättre diagnostik, uppföljning och behandling.

Bild: iStockPhoto och SciLifeLab.

Satsningar görs nu i Sverige på nya sekvenseringsinstrument som möjliggör att snabbare göra bred gensekvensering. Bland annat vid SciLifeLab har stora investeringar gjorts för nya instrument vid noderna i Stockholm, Uppsala och Lund. Investeringar görs också vid regionerna i samarbete med Genomic Medicine Centers (GMC) runt om i landet.

De nya avancerade sekvenseringsinstrumenten är mer kraftfulla och kostnadseffektiva och kommer att underlätta införandet av genomik i sjukvården, som är en del av diagnosprocessen av olika sjukdomar. Instrumenten kommer att vara till stor nytta också för forskning och diagnostiskutveckling. I samarbete mellan SciLifeLab Clinical Genomics-plattformen och GMS utvecklas och testas kommande tillämpningar inom sjukvården, särskilt inom cancer och sällsynta sjukdomar.

– Med denna stora investering i nya sekvenseringsinstrument runt om i Sverige förutser vi att precisionsdiagnostik och precisionsmedicin kommer att ta ytterligare ett stort steg framåt. Avancerade sekvenseringsinstrument kommer bland annat att finnas tillgängliga inom SciLifeLab Clinical Genomics-plattformen med vilken vi samarbetar nära för att förbättra precisionsmedicin nationellt i Sverige, säger Richard Rosenquist, föreståndare för GMS.

Liknande poster

30 miljoner kronor till GMS för nationell och internationell datadelning för precisionsmedicin

Mutation hos lungcancerpatienter kopplas till ökad risk för hjärnmetastaser

Ny genpanel ger fler cancerpatienter möjligheter till behandling och deltagande i kliniska studier