Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter före, under och efter behandling. Nu har vårdprogrammet uppdaterats.

Med tjock- och ändtarmscancer avses tumörer med patologisk diagnos adenocarcinom i tjocktarmen (från caekum till och med sigmoideum) och i ändtarmen (inom 15 cm från analöppningen). Vårdprogrammet omfattar inte tumörer med annan morfologisk diagnos i tjock- och ändtarm.

Förändringar jämfört med tidigare version

  • Adjuvant cytostatikabehandling under tre i stället för sex månader för en del patienter, där risken för återfall inte är så hög.
  • Färre patienter med ändtarmscancer kommer att rekommenderas preoperativ strålbehandling.
  • Patienter med lokalt avancerad ändtarmscancer erbjuds lång radiokemoterapi endast om riskfaktorer talar för låg risk för spridning. Övriga erbjuds 5×5 Gy följt av cytostatika.
  • Patienter med ändtarmscancer som erhållit preoperativ onkologisk behandling och uppvisar total tumörregress kan erbjudas uppföljning med MRT och endoskopi med täta intervaller inom ramen för nationell studie (watch & wait).
  • Ökad molekylärpatologisk testning för behandlingsprediktion och onkogenetisk bedömning.
  • Uppdatering till TNM 8.
  • FDG-PET-DT är ej obligat vid utredning inför kurativt syftande metastaskirurgi.
  • Samtliga patienter som är aktuella för kurativt syftande leverkirurgi p.g.a. metastaser skall bedömas på MDK där leverkirurg medverkar.

RCC i samverkan fastställde det reviderade vårdprogrammet den 25 mars 2020.

Den första versionen av vårdprogrammet skrevs med utgångspunkt i Socialstyrelsens riktlinjer från 2014. Dessa riktlinjer kommer inte att uppdateras. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan vårdprogrammets rekommendationer och Socialstyrens riktlinjer. I de fallen är det vårdprogrammets rekommendationer som bör följas.

Nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer, Kunskapsbanken

Sidan publicerades 28 april 2020

Liknande poster

Ny nationell cancersamordnare på plats

Läs mer...

Uppdaterat vårdprogram för melanom gällande neoadjuvant behandling

Läs mer...

Digital cancerrehabilitering för ökad tillgänglighet och kvalitet

Läs mer...