Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer

Det nationella vårdprogrammet för tjock- och ändtarmscancer riktar sig till hälso- och sjukvårdspersonal som möter patienter före, under och efter behandling. Nu har vårdprogrammet uppdaterats.

Med tjock- och ändtarmscancer avses tumörer med patologisk diagnos adenocarcinom i tjocktarmen (från caekum till och med sigmoideum) och i ändtarmen (inom 15 cm från analöppningen). Vårdprogrammet omfattar inte tumörer med annan morfologisk diagnos i tjock- och ändtarm.

Förändringar jämfört med tidigare version

  • Adjuvant cytostatikabehandling under tre i stället för sex månader för en del patienter, där risken för återfall inte är så hög.
  • Färre patienter med ändtarmscancer kommer att rekommenderas preoperativ strålbehandling.
  • Patienter med lokalt avancerad ändtarmscancer erbjuds lång radiokemoterapi endast om riskfaktorer talar för låg risk för spridning. Övriga erbjuds 5×5 Gy följt av cytostatika.
  • Patienter med ändtarmscancer som erhållit preoperativ onkologisk behandling och uppvisar total tumörregress kan erbjudas uppföljning med MRT och endoskopi med täta intervaller inom ramen för nationell studie (watch & wait).
  • Ökad molekylärpatologisk testning för behandlingsprediktion och onkogenetisk bedömning.
  • Uppdatering till TNM 8.
  • FDG-PET-DT är ej obligat vid utredning inför kurativt syftande metastaskirurgi.
  • Samtliga patienter som är aktuella för kurativt syftande leverkirurgi p.g.a. metastaser skall bedömas på MDK där leverkirurg medverkar.

RCC i samverkan fastställde det reviderade vårdprogrammet den 25 mars 2020.

Den första versionen av vårdprogrammet skrevs med utgångspunkt i Socialstyrelsens riktlinjer från 2014. Dessa riktlinjer kommer inte att uppdateras. Det innebär att det kan finnas skillnader mellan vårdprogrammets rekommendationer och Socialstyrens riktlinjer. I de fallen är det vårdprogrammets rekommendationer som bör följas.

Nationellt vårdprogram för tjock- och ändtarmscancer, Kunskapsbanken

Sidan publicerades 28 april 2020

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Forskning visar att titthålskirurgi ger fördelar vid tjock- och ändtarmscancer

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening