Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt projekt ska utveckla stöd till patienter efter prostataoperation

Forskning visar att män upplever stora problem och minskad livskvalitet till följd av försämrad sexuell förmåga efter en prostataoperation. Många upplever också att vården inte ger dem tillräckligt stöd.

– Vi ska utveckla och testa ett internetbaserat-KBT stöd med fokus på sexuell rehabilitering till par, där ena parten genomgått behandling för prostatacancer, säger Amanda Hellström, lektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet.

 

Prostatacancer är den vanligaste formen av cancer i Sverige idag, där förstavalsbehandlingen är att operera bort prostatan. Operationen är förknippad med risk för impotens och urinläckage. I Sverige finns det även regionala skillnader i uppföljningen efter operationen. En del regioner erbjuder träff med sexolog medan andra hänvisar till uroterapeut eller behandlande urolog. Det gör att stödet för sexuell rehabilitering varierar. 

– Vi vill skapa ett distansstöd för patienterna, eftersom det runt om i landet kan vara problem med tillgång på vårdpersonal som kan ge råd och stöd till sexuell rehabilitering, säger Amanda Hellström.

– Stödet är online-baserat och bygger på kognitiv beteende terapi (KBT), för att på så sätt erbjuda stöd till paret i den nya situationen när det gäller intimitet, självbild och livskvalitet.

Amanda Hellström har fått 415.000 kronor från Prostatacancerförbundet för projektet Utveckling och test av internetbaserat-KBT stöd med fokus på sexuell rehabilitering till par där ena parten genomgått behandling för prostatacancer.

Projektet förväntas pågå under 2020 och 2021. Projektgruppen består av sexualrådgivare, psykologer, uroterapeut och sjuksköterskor.

– Vi är en blandning av forskare och kliniker, vilket jag tror är en styrka i arbetet framåt, avslutar Amanda Hellström.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Läs mer...