Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt CHMP beslut för behandling vid tidig prostatacancer

CHMP rekommenderar XTANDI™ (enzalutamid) för behandling av högriskpatienter med återfall vid tidig prostatacancer i EU

Om EU-kommissionen formellt godkänner den utökade indikationen, blir XTANDI (enzalutamid) den första av den nyare typen av hormonläkemedel som kan erbjudas inom EU för behandling av högriskpatienter efter biokemiskt återfall med icke-metastaserad prostatacancer.1,2,3 EU-kommissionens beslut om marknadsgodkännande förväntas i juni 2024.

– Astellas meddelar att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté (CHMP) har givit ett positivt utlåtande för XTANDI, givet som monoterapi eller i kombination med androgendeprivationsterapi (ADT), ska få en utökad indikation och godkännas för behandling av högriskpatienter som drabbas av biokemiskt återfall med icke-metastaserad prostatacancer, och som inte är lämpade för behandling med radioterapi.4

– Nio av tio patienter med prostatacancer utan spridning, men som har en högre risk för biokemiskt återfall,utvecklar metastaserande sjukdom. För dessa patienter finns det ett stort behov av nya behandlingsmöjligheter. Beskedet från CHMP innebär att vi nu har kommit ett steg närmare att kunna erbjuda en ny möjlig behandling av dessa patienter i Sverige, och enzalutamid blir då den första godkända androgenreceptorhämmaren för denna patientgrupp inom EU. Beskedet från CHMP kompletterar och utvidgar den redan tidigare dokumenterade effekten och säkerhetsprofilen för enzalutamid och stöder användning av produkten genom hela förloppat av avancerad prostatacancer , säger Camille Claudius, senior medicinsk direktör hos Astellas i Norden.

CHMPs positiva utlåtande baseras på resultaten från fas III-studien EMBARK, som i april 2023 presenterades vid plenarsessionen på American Urological Societys årsmöte och senare samma år publicerades i New England Journal of Medicine.

Det positiva utlåtandet kommer nu granskas av EU-kommissionen som har behörighet att godkänna läkemedel för medlemsländerna i EU, samt Island, Norge och Liechtenstein.6

I november 2023 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA enzalutamid som behandling av högriskpatienter efter biokemiskt återfall med icke-metastaserad prostatacancer. Resultaten från EMBARK diskuteras även med andra relevanta regulatoriska myndigheter för att stödja ytterligare ansökningar om användning av enzalutamid för denna indikation.

Om EMBARK-studien

EMBARK är en global, randomiserad, dubbelblind, internationell multicenter, fas 3-studie, som studerat XTANDI (enzalutamid) i kombination med leuprorelin hos högriskpatienter efter biokemiskt återfall (BCR) vid icke-metastaserad hormonkänslig (kastrationskänslig) prostatacancer. Studien inkluderade 1 068 patienter från olika kliniker i USA, Canada, Europa, Sydamerika och Asien. I studien deltog högriskpatienter efter biokemiskt återfall, definierat som prostataspecifikt antigen (PSA) svar (PSA-värde) med fördubblingstid ≤ 9 månader, ett serumtestosteron ≥ 150 ng/dL (5,2 nmol/L), och screening PSA ≥ 1 ng/mL efter radikal prostatektomi (operation med eller utan strålbehandling) som primär behandling för prostatacancer, eller NADIR-värde om 2 ng/ml för patienter som fick strålbehandling som enda primärbehandling för prostatacancer. Patienter i EMBARK-studien randomiserades till behandling med enzalutamid 160 mg dagligen i kombination med leuprorelin (n=355), enzalutamid 160 mg som monoterapi (n=355), eller placebo i kombination med leuprorelin (n=358). Leuprorelin 22,5 mg administrerade var 12:e vecka.

Studien EMBARK uppfyllde det primära effektmåttet metastasfri överlevnad (MFS) för enzalutamid i kombination med leuprorelin jämfört placebo i kombination med leuprorelin, och resultaten visade att kombinationen signifikant minskade risken för metastasereller död. MFS var definierat som tid i månader från randomisering till tidigaste objektiva bevis på radiologiskt verifierad sjukdomsprogression eller död, beroende på vilket som inträffade först.

Studien uppfyllde också ett viktigt sekundärt effektmått genom att visa att enzalutamid som monoterapi signifikant minskades risken för metastasereller död, jämfört med placebo i kombination med leuprorelin.

I EMBARK rapporterades biverkningar av grad 3 eller högre hos 46 procent av patienterna som fick enzalutamid i kombination med leuprorelin, jämfört med 50 procent för patienter som fick enbart leuprorelin, och hos 43 procent av patienter som fick placebo i kombination med leuprorelin.

21 procent av patienter som fick enzalutamid i kombination med leuprorelin avbröt behandlingen på grund av biverkningar som huvudorsak, jämfört med 18 procent för patienter som fick enbart leuprorelin, respektive 10 procent av patienter som fick placebo i kombination med leuprorelin.

För ytterligare detaljer om studien, vänligen läs om EMBARK på www.clinicaltrials.gov, NCT02319837.

Om icke-metastaserad hormonkänslig prostatacancer och hög risk för biokemiskt återfall (BCR)

Icke-metastaserad hormon- (eller kastrations-) känslig prostatacancer (nmHSPC eller nmCSPC) betyder att det inte finns några kliniskt detekterbara bevis på att cancern har spridit sig till andra delar av kroppen (metastaser) och att cancern fortsätter svara på medicinsk eller kirurgisk behandling för att minska testosteronnivåer.7Av män som har genomgått nutidens primära behandling vid icke- metastaserad hormonkänslig prostatacancer, inklusive radikal prostatektomi (operation) och/eller strålbehandling, kommer uppskattningsvis 20-40 procent inom tio år få ett biokemiskt återfall (BCR)8. Omkring nio av tio män med högrisk BCR kommer att utveckla metastaserande sjukdom, och en av tre kommer att dö till följd av detta återfall.5 EMBARK-studien fokuserade på män med högrisk BCR. Enligt EMBARK protokollet är nmHSPC med högrisk BCR de män som initialt behandlades med radikal prostatektomi eller radioterapi eller båda, samt hade en fördubblingstid av sitt PSA-värde på ≤ 9 månader. Högrisk BCR patienter har en högre risk för metastaser och död.9