Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i satsning på precisionsmedicin med nytt center för avancerade terapiläkemedel

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i satsning på precisionsmedicin med nytt center för avancerade terapiläkemedel

Sahlgrenska Universitetssjukhusets ledning har beslutat att öppna ett centrum för avancerade terapiläkemedel, ATMP. Centret kommer att fungera som ett nav i arbetet med att ta fram nya läkemedel baserade på celler, vävnader eller gener. Med avancerade terapiläkemedel hoppas man kunna behandla flera sjukdomar som idag är svåra eller helt saknar behandling.

– Det här är framtidens läkemedel och det finns en stor potential bland dessa läkemedel att bota och behandla patienter som det idag saknas behandling för. Redan idag finns läkemedel där vi har kunnat se en förbättrad överlevnad bland patienter med allvarliga sjukdomar vilket är fantastiskt, säger Ann Novotny, ansvarig för det nya centret.

ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products, eller avancerade terapiläkemedel, är samlingsnamnet för olika läkemedel som baseras på gener, celler eller vävnad. Målet med ATMP-centret är att stödja utvecklingen av nya behandlingar och kommer att fungera som en ingång för forskare och företag som vill utveckla den här typen av avancerade läkemedel.

– Vi vill samla kompetensen kring dessa läkemedel och göra det lättare för forskare som vill genomföra kliniska prövningar av ATMP. Med en samlad kompetens kan vi också utbilda till exempel vårdpersonal samt bereda vägen in i sjukvården för den här typen av läkemedel, säger Ann Novotny.

Stamcellslaboratoriet

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset sker redan idag tillverkning av avancerade terapiläkemedel, ATMP, både på stamcellslaboratoriet och cell- och vävnadslaboratoriet. Cell- och vävnadslaboratoriet har under lång tagit fram broskceller som ges till patienter med broskskador framför allt i knäleden. På stamcellslaboratoriet framställs ATMP-läkemedel som utgörs av virusspecifika T-lymfocyter, som är en typ av vita blodkroppar. Dessa används för behandling av patienter med nedsatt immunförsvar, till exempel på grund av genomgången stamcellstransplantation, och som kan bli svårt sjuka av vanliga virusinfektioner.

– Genom att ta ut vita blodkroppar från en frisk person som tidigare har utvecklat ett immunologiskt svar mot virusinfektionen kan man i provrör aktivera och rena fram virusspecifika T-celler för att sedan injicera dessa i patienten med den svårbehandlade virusinfektionen. Här har vi hittills sett mycket goda resultat, säger Jan Holgersson, verksamhetschef för Klinisk immunologi och transfusionsmedicin.

En annan form av ATMP-läkemedel är CAR-T-celler, som är en grupp cellbaserade läkemedel som används bland annat på Barncancercentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Behandlingen går ut på att man tar ut vita blodkroppar (T-celler) från en patient och omvandlar dem till läkemedel på laboratorium genom att beväpna T-cellerna med en receptor så att de kan angripa cancerceller hos patienter med olika former av blodcancer.

– Det är en liten grupp patienter som har den här formen av svårbehandlad blodcancer och som har fått behandlingen. Där har vi sett mycket lovande resultat med bättre överlevnad i de studier som är gjorda internationellt. Vi är ett av få sjukhus i landet som är kvalificerade att utföra behandlingen, säger Karin Mellgren, verksamhetschef för Barncancercentrum.

Med det nya centret hoppas man också kunna bidra till att läkemedel blir tillgängliga för patienter genom att förbättra förutsättningar för kliniska studier på sjukhuset men också när det gäller införandet av godkända läkemedel.

– Idag finns endast två godkända läkemedel i Sverige men utvecklingen sker snabbt. Det amerikanska läkemedelsverket räknar med att mellan tio och femton läkemedel kommer att godkännas årligen framöver och även om de inte per automatik blir godkända i Sverige behöver vi ha en smidig process för att införa nya läkemededel, säger Ann Novotny.

Liknande poster

Forskare utvecklar metod för att använda cellgifter som antibiotika på ett säkert sätt

Metoder för precisionsdiagnostik bedöms öka med 170 procent på fem år

Drottning Silvias barnsjukhus startar Nordens första barncentrum för ATMP