Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nytt blodprov och MR kostnadseffektivt vid prostatacancerscreening

Kombinationen av ett nytt blodprovsbaserat test och magnetkameraundersökning (MR) kan minska både överdiagnostik och samhällskostnader vid prostatacancerscreening, visar en ny hälsoekonomisk utvärdering från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften European Urology. Resultaten i studien stöder införandet av organiserad prostatacancertestning i Sverige, menar forskarna.

Ett hinder för att införa prostatacancerscreening har länge varit att PSA-test (prostataspecifikt antigen) med efterföljande vävnadsprovtagning medför att ett stort antal ofarliga småtumörer upptäcks. MR i kombination med riktade vävnadsprover har visat sig kunna minska denna överdiagnostik, men tillgången till MR-undersökning i vården är begränsad.

Sparar ännu fler MR-undersökningar

Mark Clements. Foto: Gunilla Sonnebring

STHLM3MR-studien har tidigare visat att det blodprovsbaserade Stockholm3-testet, som utvecklats av forskare vid Karolinska Institutet, kan spara en tredjedel av alla MR-undersökningar när det gäller enstaka screeningtillfällen. Nu rapporterar samma forskargrupp att denna kombination även skulle vara kostnadseffektiv i Sverige jämfört med ingen screening alls eller PSA-test vid MR-baserad screening.

– Våra senaste resultat visar att användningen av Stockholm3 minskar antalet MR-undersökningar under en livstid med 60 procent. Därmed minskar även onödiga biopsier med 9 procent, vilket i sin tur minskar överdiagnostiken av lågrisktumörer, säger Mark Clements, docent vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, som ansvarar för kostnadseffektivitetsstudien.

Analysen förutspådde att MR-baserad screening kombinerad med PSA-test eller Stockholm3 skulle minska prostatacancerrelaterade dödsfall med 7–9 procent över en livstid, jämfört med ingen screening alls. Den hälsoekonomiska utvärderingen visade att screening med PSA följt av Stockholm3 och MR hos högriskindivider klassificeras som en måttlig kostnad per vunna kvalitetsjusterade levnadsår (QALY) jämfört med ingen screening alls, enligt Socialstyrelsens definition. PSA kombinerat med MR klassificeras som en mycket hög kostnad per vunna QALY jämfört med Stockholm3 kombinerat med MR.

Läs hela nyheten

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer