Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya vårdprogram inom hudcancerområdet

Nytt vårdprogram skivepitelcancer

Ett nytt nationellt vårdprogram för skivepitelcancer i huden (cSCC) har nu fastställts av RCC i samverkan och publicerats på cancercentrum.se.

Skivepitelcancer i huden är den näst vanligaste cancerformen hos både män och kvinnor i Sverige, cirka 9000 fall per år. cSCC är också en av de cancerformer vars incidens ökar snabbast i landet.

Patienter med cSCC handläggs initialt ofta inom öppenvården. Vid behov av större kirurgi liksom utredning och behandling av avancerad sjukdom sker handläggningen inom specialistsjukvården. Tidig upptäckt och kirurgiskt borttagande av cSCC är avgörande för prognosen.

Vårdprogrammet beskriver alla patienter med skivepitelcancer i huden i olika skeden av sjukdomen. Det innefattar inte annan skivepitelcancer såsom peniscancer, analcancer, vulvacancer, läppcancer (läppröda) eller cancer i mun och i näsa. Vårdprogrammet omfattar inte heller förstadier till cSCC (aktiniska keratoser och skivepitelcancer in situ).

Nationellt vårdprogram skivepitelcancer, Kunskapsbanken

Nytt vårdprogram merkelcellscancer

Ett nytt nationellt vårdprogram för merkelcellscancer (MCC) har nu fastställts och publicerats på cancercentrum.se. Målet är en gemensam grund för handläggning av patienter med misstänkt eller bekräftad MCC, så att variationer mellan olika regioner och sjukhus minimeras.

Merkelcellscancer (MCC) är en ovanlig men mycket aggressiv malign hudtumör. I Sverige diagnostiseras cirka 50 nya fall av MCC varje år. Tidig upptäckt och snar behandling med en sammanhållen vårdkedja och skyndsamt multidisciplinärt och multiprofessionellt omhändertagande är av allra högsta vikt. Omhändertagande på universitetssjukhus, eller motsvarande enligt regionala rutiner rekommenderas. Det är av stor vikt att enheten deltar vid multiprofessionella konferenser.

MCC är vanligare hos ljushyade, hos äldre, efter kronisk UV-exponering, vid immunsuppression och vid hematologisk malignitet. Klinisk diagnostik av MCC är en utmaning, MCC utmärker sig genom sin snabba tillväxt samt att den metastaserar lätt. Typiskt presenterar sig MCC som en snabbväxande, fast, oöm, hudfärgad eller blåröd knuta i solexponerad hud. Detta misstas ofta för en benign lesion, vilket fördröjer rätt diagnos. Sjukdomsutbredningen vid diagnos (lokal eller spridd sjukdom) har mycket stor betydelse för överlevnaden, varför det är viktigt att misstänka, diagnostisera och på rätt sätt åtgärda MCC så tidigt som möjligt.

Nationellt vårdprogram merkelcellscancer, Kunskapsbanken

Liknande poster

Nytt avstamp i satsningen för en jämlik cancerrehabilitering

Nu finns en uppdaterad version av vårdprogrammet för hudlymfom

Uppdaterat vårdprogram för tumörer i centrala nervsystemet