Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nya data på Xevinapant på avancerad huvud-halscancer

Xevinapant femårsdata visar på nästan fördubblade total överlevnad för patienter med lokalt avancerad huvud-halscancer som behandlas med Xevinapant som tillägg till kemoradioterapi

Patienter behandlade med Xevinapant plus kemoradioterapi har nästan dubbelt så stor möjlighet att leva efter fem år jämfört med placebo plus kemoradioterapi. Det visar data från en fas II-studie som presenterades på European Society of Medical Oncology, ESMO:s kongressen i september.

”Det här är goda nyheter för patienterna. Det finns ett stort behov av nya förbättrade behandlingar, oavsett om sjukdomen är lokalt avancerad eller metastaserad. De senaste decennierna har sjukvården inte haft något annat att tillgå än strålning och cytostatika” säger Anders Wesslau, VD på Merck AB.

Xevinapant är en IAP-hämmare (Inhibitor of Apoptosis Protein). I den dubbelblinda fas II-studien randomiserades 96 patienter (1:1) med lokalt avancerad huvud-halscancer (LA SCCHN) till att antingen få Xevinapant som tillägg till standardbehandling med kemoradioterapi (strålningsbehandling och cisplatin) eller placebo plus kemoradioterapi. Patienterna följdes sedan i fem år. Total överlevnad (OS) utvärderades efter fem år. Medianuppföljningen var 60,1 månader (intervall, 7,1-70,5 månader) i Xevinapant-armen och 39,2 månader (intervall, 4,8-71,2 månader) i placebo-armen. Studien visade:

• Xevinapant mer än halverade risken för död under fem års uppföljning jämfört med placebo (justerad HR, 0,47 [95 % KI, 0,27-0,84]; nominellt p=0,0101).

• Median total överlevnad (OS) förlängdes med Xevinapant (median uppnåddes ej; 95 % KI, 40,3 månader – ej utvärderbart) jämfört med placebo (36,1 månader; 95 % KI, 21,8-46,7 månader).

• Behandling med Xevinapant nästan fördubblade total överlevnad (OS), med 53 % (95 % CI, 37–66 %) sannolikhet för överlevnad efter fem år jämfört med 28 % (95 % CI, 15–42 %) med placebo.

”Femårsresultaten i denna fas II studie visar tydligt att effekten med Xevinapant som tillägg till radiokemoterapi förbättrar överlevnaden jämfört med enbart radiokemoterapi för de här patienterna” säger Petra Skare, Medical Director Merck AB

Tolererbara biverkningar
Studien visar också att biverkningarna tolererades väl och stämmer överens med säkerhetsprofilen för enbart kemoradioterapi. Biverkningar av grad 3 eller högre rapporterades hos 41 (85 %) av 48 patienter i Xevinapant-gruppen jämfört med 41 (87 %) av 47 patienter i placebogruppen. De vanligaste biverkningarna av grad 3 eller högre hos de patienter som fick Xevinapant som tillägg var dysfagi, anemi, mukosit och neutropeni.

Pågående fas III-studier
Baserat på den lovande resultaten av effekt- och säkerhetsprofil i fas II-studien, tillsammans med det stora behov som finns av nya behandlingar, utvärderas Xevinapant nu i två pågående kliniska fas III-studier. En är den internationella, randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade TrilynX-studien där man utvärderar effekt och säkerhet av Xevinapant jämfört med placebo som tillägg till kemoradioterapi hos patienter med icke resektabel LA SCCHN. Den andra studien är Xray Vision, även den randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. Här undersöks effekt och säkerhet hos Xevinapant jämfört med placebo hos patienter med resektabel LA SCCHN som behandlas adjuvant, postoperativt med läkemedlet. Patienterna i studien har alla hög risk för återfall och där behandling med cisplatin anses vara olämpligt.

Xevinapant, som tidigare gick under namnet Debio 1143 har utvecklats i ett samarbete mellan Merck och Debiopharm och är ännu inte ett godkänt läkemedel. I februari 2020 betecknade FDA Xevinapant som en banbrytande terapi för behandling av patienter med tidigare obehandlad LA SCCHN i kombination med nuvarande standardbehandling.

Liknande poster

Första målinriktade behandlingen av icke-småcellig lungcancer med METex14-mutationer godkänd i Sverige

Första målinriktade behandlingen av icke-småcellig lungcancer med METex14-mutationer rekommenderas godkännande

Nya data för ATR-hämmaren berzosertib vid småcellig lungcancer