Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny utredningsmetod ska minska överbehandling av prostatacancer

Män med höga PSA-värden ska först utredas med magnetresonanskamera innan man tar riktade vävnadsprov

En ny modell för utredning av prostatacancer ska börja införas i hela landet. Män med höga PSA-värden ska nu först utredas med magnetkamera innan man eventuellt går vidare och tar riktade vävnadsprov. Den nya metoden ska minska överdiagnostik och överbehandling av kliniskt betydelselös prostatacancer.

Uppdaterat nationellt vårdprogram
RCC i samverkan publicerar idag ett uppdaterat nationellt vårdprogram för prostatacancer. Den viktigaste nyheten är att regionerna nu rekommenderas att införa så kallad MR-baserad diagnostik.

Det innebär att män med höga PSA-värden först bör undersökas med magnetresonanskamera (MR), så att vävnadsprover sedan kan tas selektivt från eventuella tumörmisstänkta områden. Tidigare gjordes så kallade systematiska biopsier innan MR-undersökning, vilket orsakat överdiagnostik och överbehandling.

– Den största vinsten är att mer än en tredjedel av männen med högt PSA inte behöver genomgå någon prostatabiopsi alls. De slipper därmed såväl obehag och komplikationer av biopsierna som risken att få en cancerdiagnos och kanske även behandling för en kliniskt betydelselös cancer, säger Ola Bratt, urolog och ordförande för RCCs nationella vårdprogramgrupp.

En grov uppskattning talar för att detta kommer leda till att omkring 1 000 färre män per år diagnostiseras med en så kallad lågriskcancer i prostata. Detta innebär en stor besparing av resurserna för aktiv monitorering.

Införandet påverkas av coronapandemin
Den pågående coronapandemin medför att flera av de rekommendationer som anges i det nya nationella vårdprogrammet för prostatacancer för närvarande inte kommer att kunna följas.

Smittrisker och förutsättningar för olika åtgärder varierar mellan olika orter och sjukvårdsorganisationer. Samtliga enheter som handlägger män med misstänkt eller känd prostatacancer måste därför ta ställning till vilka åtgärder som behövs för att minska smittspridningen och för att identifiera de patienter som är i störst behov av snar handläggning.

Handläggningen av män med misstänkt eller känd prostatacancer kan under en tid därför avvika betydligt från rekommendationerna i det nya vårdprogrammet.

Bör avstå från PSA-testning
Så länge sjukvården är kraftigt påverkad av coronapandemin bör regionerna avstå från att PSA-testa män som inte uppvisar kliniska tecken på prostatacancer. Sjukvårdens resurser kommer att minska på grund av sjukfrånvaro samtidigt som flödet av caronavirussjuka patienter kommer att öka. De begränsade sjukvårdsresurserna måste användas till dem som mest behöver dem.

Nyheter om strålbehandling
En annan förändring i vårdprogrammet är högre enskilda doser vid strålbehandling. Den tekniska utvecklingen har medfört att extern strålbehandling numera kan ges med högre precision, vilket gör att högre enskilda doser kan ges utan att biverkningarna ökar. Vid mellanrisk prostatacancer rekommenderas nu 42,7 Gy, givet med endast 7 fraktioner (”ultrahypofraktionering”). Detta kommer att underlätta för patienterna och frigöra kapacitet på strålbehandlingsmaskinerna.

Vidare bör lokal strålbehandling av primärtumören som komplement till hormonbehandling övervägas för män med ett fåtal skelettmetastaser, eftersom detta kan förlänga överlevnaden.

Förbättringsområden
Nytt i vårdprogrammet är också ett inledande avsnitt om förbättringsområden. Där lyfts bland annat:

  • Återhållsamhet med PSA-testning av symtomfria äldre män
  • Individuella vårdplaner
  • PROM-enkäter
  • Registrering i Patientöversikt prostatacancer (PPC)
  • Rehabilitering
  • Utredning och behandling av osteoporos hos män med kastrationsbehandling

Nationellt vårdprogram prostatacancer i Kunskapsbanken på cancercentrum.se

Liknande poster

Är lungcancerscreening Sveriges nästa screeningprogram?

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Informationskampanjen i höstas ökade viljan att delta i screening