Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny utlysning riktar fokus på barncanceröverlevarnas hälsa

Barn med cancer löper stor risk att drabbas av både akuta reaktioner under själva behandlingen och sena komplikationer långt efter att den avslutats. Barncancerfonden lanserar nu ett nytt forskningsprogram som ska bidra till att minska komplikationerna under och efter barncancerbehandling.

Utlysningen ska stimulera till samarbeten över kompetens- och regiongränser och har tre fokusområden, kognitiva biverkningar, hjärt-kärlsjukdomar och fertilitet.

Fem frågor som besvaras av Weronica Ek som projektleder den satsning som utlysningen ingår i: 

Vad skiljer denna utlysning från barncancerfondens ordinarie? 

”Denna utlysning är en del av barncancerfondens strategiska satsning med syfte att hitta sätt att förebygga uppkomst av sena komplikationer, att utveckla skonsammare behandlingsmetoder för framtidens barncancerpatienter, men också att förbättra livskvalitén hos de som lever med sena komplikationer idag. Det som skiljer denna utlysning från våra övriga projektutlysningar är att vi vill möjliggöra skapandet av större nationella och internationella samverkansprogram där flertalet forskare och läkare, men även personer med andra spetskompetenser ingår. På detta sätt kommer forskarna få stor möjlighet att få en så komplett och tydlig översikt över de behov och problem som barncanceröverlevare har, och möjliggöra för forskarna att driva den bästa och vassaste forskningen inom området.” 

Kan den som redan har stöd från barncancerfonden för ett projekt som handlat om toxicitet eller sena komplikationer söka detta anslag? 

”Med denna utlysning vill vi öka kvaliteten på forskningen kring toxicitet och sena komplikationer och absolut inte hindra de forskare som redan utför bra forskning inom området. Vi vill snarare öka deras möjlighet att utföra större samverkansprojekt vilket kan höja kvaliteten på forskning inom området. Vi tillåter därför att forskare som redan är finansierade av barncancerfonden att även söka medel i denna utlysning.” 

Hur kommer stödet att utformas?  

”Stödet kan ges till samverkansprogram som har en hög barncancerrelevans och ett särskilt fokus på neurokognitiva, kardiovaskulära, och fertilitetsrelaterade komplikationer. Forskare kan söka medel för ett till fyra år, och den totala summan att söka ligger på 16 miljoner kronor. Tanken är att vi vid denna utlysning ska finansiera ett till två forskningsprogram.” 

Varför har ni valt just kognitiva biverkningar, hjärt-kärlsjukdomar och fertilitet? Barncanceröverlevare kan ju drabbas av andra typer av problem senare i livet orsakade av den tuffa behandlingen? 

”Barncancerfondens mål är självklart att stötta forskning som kan leda till att alla sena komplikationer ska minska och att framtidens barncanceröverlevare ska få leva sina liv så komplikationsfria som möjligt. De områden som vi valt att fokusera på i denna utlysning är alla vanliga komplikationer hos barncanceröverlevare och komplikationer som överlevarna själva rapporterar som viktiga.”  

Ett av utlysningens syften är att stimulera till samarbeten över kompetens- och regiongränser, varför är det viktigt? 

Barncancerfondens mål är att bidra till världsledande och konkurrenskraftig forskning, samt långsiktig hjälp för barncancerdrabbade världen över, inte bara i Sverige. Och för att nå dit måste vi samarbeta nationellt och internationellt och finansiera den viktigaste och bästa forskningen. Barncancer är en ovanlig diagnos, och för att få en så bra förståelse för de komplikationer som uppstår hos barn som behandlats för cancer så behöver vi samverka mellan både regions- och kompetensgränserna. Vi vill också stärka samarbetet mellan de olika professioner som barn som har behandlats för cancer träffar. Utöver onkologer och övrig behandlande personal så träffar många barncanceröverlevare även kardiologer, fysioterapeuter, psykologer och fertilitetsläkare, men även experter inom andra områden som behandlar och följer upp barn som drabbas av både direkta och sena komplikationer.  

 Barncancerfondens satsning för att minska de sena komplikationerna består av tre delar: stöd till nätverkande, uppbyggnad av infrastrukturer genom en extra satsning på kvalitetsregister och forskningsprogrammet.   

FAKTA OM SENA KOMPLIKATIONER

  • Det finns uppskattningsvis över 12 000 barncanceröverlevare i Sverige.   
  • Sena komplikationer är ett samlingsnamn för alla former av bestående problem eller komplikationer som kommer som en följd av behandling eller av sjukdomen i sig. De kan uppstå inom en rad olika områden och innebära mer eller mindre allvarlig påverkan på hälsa och livskvalitet.   
  • Bland de vanligaste sena komplikationer som kan drabba barncanceröverlevare finns hormonella problem, hjärt- och kärlpåverkan, kognitiva svårigheter och infertilitet.  
  • Sedan 2016 finns det ett nationellt vårdprogram för uppföljning av barncancer.  
  • Uppföljningsmottaganingar för barncancer finns vid Stockholm, Göteborg, Lund, Umeå, Uppsala och Linköping.

Sista ansökningsdag 2023-09-08 kl 14.00. Länk till ansökningssystemet.

Liknande poster

Region Skåne inför precisionsdiagnostik i barncancervården

300 000 kronor till internationellt utbyte inom barnonkologi

Umeå först ut med beslut om genetisk diagnostik av barncancer i egen regi