Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny utbildning ska ge ökad förståelse för individer som haft cancer som barn

Varje år drabbas cirka 350 barn och ungdomar under 18 år i Sverige av cancer. De flesta blir friska från cancersjukdomen men ofta efter lång och intensiv behandling. Som överlevare efter barncancer är det inte ovanligt att man drabbas av komplikationer som kan vara kopplade både till cancersjukdomen i sig eller den behandling man genomgått. Nu finns en nylanserad webbutbildning för de professioner som kommer i kontakt med personer som har haft cancer som barn.

Utbildningen, som är webbaserad och kostnadsfri, syftar till att öka kunskap om långtidsuppföljning efter barncancer. Den ska öka förståelsen, förbättra kommunikationen, samt bidra till ökad tydlighet kring vem som gör vad. Den som går utbildningen kan bidra till att personer som haft cancer under barndomen får rätt uppföljning och stöd. Sjukvård, skola och Försäkringskassan kan alla ha en roll i att främja ökad hälsa efter barncancer. Utbildningen utgår från det nationella vårdprogrammet för långtidsuppföljning efter barncancer.

– Den erfarenhet vi fått på Uppföljningsmottagningarna har visat att kunskapen kring sena komplikationer efter barncancerbehandling är begränsad både inom sjukvården, skolan och andra aktörer. Det gör att det ibland är svårt att få rätt stöd i skolan, att vi exempelvis inte får förståelse för behov av viss screening eller svårigheter att få gehör för behov av sjukersättning eller liknande, säger Marianne Jarfelt, överläkare Uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer, Onkologi Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Vilka har nytta av utbildningen

Utbildningen vänder sig främst till: vuxenvård, barnsjukvård, Försäkringskassan och skolan och är uppbyggd efter de olika målgrupperna.

  • Vuxenvård: vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor i primärvården och inom andra vuxenspecialiteter samt till personal som ska börja arbeta på uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer
  • Barnsjukvård: vänder sig främst till läkare och sjuksköterskor inom barnonkologi, både de som arbetar på eller utanför nyckelmottagningar, länssjukhus eller andra barnspecialiteter.
  • Försäkringskassan: vänder sig främst till försäkringsmedicinska rådgivare, handläggare eller annan personal som kommer i kontakt med individer som haft barncancer
  • Skola: vänder sig främst till pedagoger som möter eller kommer att möta barn som behandlats för cancer, elevhälsoteamet och sjukhuslärare.

I Sverige finns idag cirka 11 000 överlevare efter barncancer.

– Utbildningen är tänkt att bredda kunskapen om sena komplikationer efter barncancer för de som i sin yrkesutövning möter personer som har behandlats för cancer i barndomen. Den riktar sig exempelvis till läkare i primärvården som just fått en remiss för uppföljning av sena komplikationer eller sjukvårdspersonal som ska börja arbeta på så kallade nyckelmottagning eller uppföljningsmottagning för vuxna efter barncancer. Även handläggare på Försäkringskassan och pedagoger i skolan möter denna patientgrupp. Förhoppningen är att öka förståelsen för den ibland komplexa problematiken så att individens behov tillgodoses på bästa sätt, säger Cecilia Petersen, överläkare Barnonkologi, Ordförande Vårdprogramgruppen långtidsuppföljning efter barncancer.

Webbutbildningen har tagits fram av barnonkologer och experter inom området i skolan från alla regioner i landet, i samarbete med Regionalt Cancercentrum i Samverkan under ledning av Cecilia Petersen, överläkare barnonkologi samt ordförande i Vårdprogramgruppen långtidsuppföljning efter barncancer.