Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny strategi för finansiering av barncancerforskning

Barncancerfondens styrelse har antagit en ny strategi för utökad forskningsfinansiering. Implementeringen inleds under 2021 och innebär en ökning av det årliga budgetanslaget med upp till 60 miljoner kronor från och med 2023. Den utökade strategin fokuserar på strategiskt viktiga områden för att fler barncancerdrabbade ska överleva och med så få komplikationer som möjligt.

Barncancerfondens styrelse har antagit en strategi för utökad forskningsfinansiering. Detta görs genom satsningar på ett mer fokuserat stöd till barncancerrelevant forskning. Detta genom satsningar på områden där mer forskning förväntas bidra till kliniskt viktiga genombrott samt för att stärka kompetensförsörjningen till barncancerområdet.

Arbetet med strategin har letts av professor Jens Schollin, ordförande för Barncancerfonden samt för projektets styrgrupp, och har involverat ett stort antal forskare, kliniker och sakkunniga. Dessa har i arbetsgrupper tagit fram förslag som Barncancerfondens styrelse nu har beslutat om.

– Den nya strategin för forskningsfinansiering har ett långsiktigt perspektiv och en tydlig inriktning. Det kommer att underlätta samarbeten med kliniker, forskare och andra forskningsfinansiärer för att vi tillsammans ska nå önskade resultat, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare för Barncancerfonden.

Strategin inkluderar särskilda satsningar i fem delar:

  • Långsiktig strategisk satsning på området toxicitet och sena komplikationer, en arbetsgrupp tillsätts för att genomföra en satsning på upp till 100 miljoner kronor över en femårsperiod.
  • Infrastruktur, ökade satsningar på biobanker och register med upp till 80 miljoner över en femårsperiod.
  • Vård och hälsa, medel till en kompetensförsörjningsinsats inriktad mot vård, hälsa och psykosocial barnonkologi.
  • Struktur för utlysning av medel, som underlättar både ansökningsförfarande och uppföljning.
  • Samarbete med Barncancercentra, vidareutvecklad samverkan genom treåriga överenskommelser och utökade basresurser.

– Nu stärks förmågan att möta några av de svåraste utmaningarna på barncancerområdet, säger Jan-Inge Henter, professor och forskningschef för Barncancerfonden.

Implementeringen av den nya strategin påbörjas under 2021 och innebär en utökad budgetram för forskningsanslag. 2022 avsätts ytterligare 42 miljoner kronor och från och med 2023 nära 60 miljoner kronor årligen. Barncancerfondens forskningschef Jan-Inge Henter kommer att leda arbetet med strategin.

Om forskningsfinansieringen

  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige med över tre miljarder kronor i utdelade medel sedan starten 1982. Just nu finansieras 226 pågående forskningsprojekt.
  • Varje år delas omkring 260–300 miljoner kronor ut till forskningsändamålet. Detta kommer att öka med 60 miljoner kronor årligen från och med 2023.
  • Under 2020 beviljades 92 forskningsprojekt om totalt 137,5 miljoner kronor och 31 forskningstjänster om totalt 77,5 miljoner kronor.
  • Av de som beviljas medel för högre forskningstjänster väljer närmare 80 procent att stanna kvar inom barncancerområdet även efter att finansieringen från Barncancerfonden är slut.
  • Barncancerfonden finansierar två biobanker där patientvävnad samlas in för att användas i forskning och framtagning av nya läkemedel. Barntumörbanken finansierades med 21 miljoner kronor år 2020. Nordiska biobanken för barnleukemi i Uppsala finansierades med 4,3 miljoner kronor. Därutöver tilldelades Barncancerregistret 3 miljoner kronor under 2020. Registret är en av grunderna för den behandlingsutveckling som skett inom barncancerområdet.

Liknande poster

Ny forskning visar samband mellan tatueringar och lymfom

Svårt sjuka barn med cancer kan snart vårdas i nya intermediärvårdssalar på Norrlands universitetssjukhus

Segern till Lund i Forskar Grand Prix för fjärde gången i rad!