Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ny sorts immunterapi mot leukemi upptäckt

Forskare vid Karolinska Institutet, Universitetet i Oslo och Oslo universitetssjukhus har upptäckt en ny sorts immunterapi mot leukemi. Resultat från en studie publicerad i Nature Biotechnology visar att terapin effektivt dödar leukemiceller från patienter med akut lymfatisk leukemi. Nu vill forskarna genomföra en klinisk studie och även testa metoden på fler cancertyper.

Akut lymfatisk leukemi är den vanligaste formen av leukemi hos barn och drabbar cirka 70 svenska barn om året. Sjukdomen kännetecknas av att omogna vita blodkroppar, som är centrala för immunsystemet, växer okontrollerat i benmärgen och tränger undan andra friska blodkroppar.

Tillståndet behandlas vanligtvis med cytostatika och i svårare fall med benmärgstransplantation eller immunterapi där T-celler från patientens egna vita blodkroppar genmodifieras för att attackera en annan typ av vita blodkroppar som kallas B-celler. Behandlingen, som kallas CAR-T efter namnet på den genmodifierade receptorn, fungerar dock bara på patienter med mutationer i B-cellerna och inte på patienter med T-cellsleukemi, som drabbar uppskattningsvis 15–20 procent av patienter med akut lymfatisk leukemi. Biverkningarna kan också uppstå då även friska B-celler kan påverkas.

Skonar friska immunceller

Nu har forskare vid Karolinska Institutet, Universitetet i Oslo och Oslo universitetssjukhus hittat ett annat sätt att omprogrammera T-cellerna så att de binder till en måltavla i cancercellens inre i stället för på ytan. Den nya immunterapin riktar in sig på enzymet terminal deoxynucleotidyl transferase (TdT) som uttrycks tydligt vid både T- och B-cellsleukemi men enbart kortvarigt under den tidiga utvecklingen av friska T- och B-celler. Detta innebär att terapin har potential att skona friska T- och B-celler samtidigt som den kan slå ut leukemiceller av både B- och T-cellstyp.

Än så länge har metoden, som utvecklats av Professor Johanna Olweus vid Universitetet i Oslo, testats i möss med B-cellsleukemi och i cellprover från patienter med akut lymfatisk leukemi av båda celltyperna.

Stina Virding Culleton, Petter Woll, Sten Eirik Jacobsen och Madeleine Lehander

F.v. Stina Virding Culleton, Petter Woll, Sten Eirik Jacobsen och Madeleine Lehander, studieförfattarna vid KI. Foto: Karin Belander Strålin.

– Våra resultat visar att genmodifierade T-celler utrustade med TdT-specifika receptorer effektivt hittade och eliminerade leukemiceller spridda i olika organ i möss med B-cellsleukemi och i cellprover från patienter med både B- och T-cellsleukemi, säger Petter S. Woll, forskare vid institutionen för medicin, Huddinge, som tillsammans med Professor Sten Eirik Jacobsen, doktoranderna Madeleine Lehander och Stina Virding Culleton, postdoktor Stefania Mazzi och forskningsassistent Amy Hillen testat metodens effektivitet och säkerhet i möss transplanterade med leukemiceller från patienter.

– Vi såg heller ingen negativ effekt på friska B- och T-celler eller på utvecklingen av nya blodceller, vilket tyder på att behandlingen kan vara säker, tillägger Petter Woll.

Planerar klinisk studie

Muhammad Ali, Eirini Giannakopoulou och Johanna Olweus

F.v. Muhammad Ali, Eirini Giannakopoulou och Johanna Olweus, studieförfattarna vid UiO. Foto: Fridtjof Lund-Johansen.

Nu planerar forskarna i Oslo att gå vidare med en klinisk prövning för att testa behandlingen på patienter med akut lymfatisk leukemi som saknar andra behandlingsalternativ. Forskarna i Oslo och på Karolinska Institutet planerar även att testa metoden på fler cancertyper i labb- och djurstudier.

Forskningen har finansierats av bland annat Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Tobiasstiftelsen, Vetenskapsrådet samt flera forskningsinstitut i Norge. Flera av de norska studieförfattarna har rapporterat intressekonflikter som finns beskrivna i den vetenskapliga artikeln.

Den här nyhetsartikeln är delvis baserad på ett pressmeddelande från Universitetet i Oslo.

Publikation

T cells targeted to TdT kill leukemic lymphoblasts while sparing normal lymphocytes.” Muhammad Ali, Eirini Giannakopoulou, Yingqian Li, Madeleine Lehander, Stina Virding Culleton, Weiwen Yang, Cathrine Knetter, Mete Can Odabasi, Ravi Chand Bollineni, Xinbo Yang, Zsofia Foldvari, Maxi-Lu Böschen, Eli Taraldsrud, Erlend Strønen, M.Toebes, Amy Hillen, Stefania Mazzi, Arnoud H. de Ru, George M.C. Janssen, Arne Kolstad, Geir Erland Tjønnfjord, Benedicte A. Lie, Marieke Griffioen, Sören Lehmann, Liv Toril Osnes, Jochen Buechner, K. Christopher Garcia, Ton N. Schumacher, Peter A. van Veelen, Matthias Leisegang, Sten Eirik W. Jacobsen, Petter Woll, Johanna Olweus, Nature Biotechnology, online 6 december, 2021, doi: 10.1038/s41587-021-01089-x

Liknande poster

Ny studie ger hopp om att förutspå återfall av blodcancer efter en stamcellstransplantation tidigare

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening