Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nubeqa® (darolutamid) nu godkänt inom EU

Nubeqa® (darolutamid) nu godkänt inom EU

Nubeqa® (darolutamid) får EU-godkännande som en ny behandling för män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

  • Den orala androgenreceptorhämmaren (ARi) darolutamid är nu godkänd för behandling av män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC), som löper stor risk för att utveckla metastaserad sjukdom.
  • Godkännandet baseras på resultat från fas III studien ARAMIS som visar en statistiskt signifikant förbättring av metastasfri överlevnad (MFS) för darolutamid plus androgendeprivationsbehandling (ADT) jämfört med placebo plus ADT, och en fördelaktig säkerhetsprofil.

Stockholm, 31 mars 2020 – Bayer meddelade igår att EU-kommissionen den 27 mars 2020 beviljade ett godkännande för försäljning inom den Europeiska unionen (EU) för darolutamid, en oral androgenreceptor-hämmare (ARi).

Jan-Erik Damber, Överläkare och Senior professor i Urologi vid Göteborgs Universitet har deltagit som prövare i ARAMIS-studien som ligger till grund för godkännandet av darolutamid. Han ser mycket positivt på nyheten och anser att det kliniska behovet är stort för denna sannolikt växande patientgrupp. Hans åsikt är att studien var lätt att rekrytera patienter till och utfallet var överraskande positivt. ”Det var lätt att hitta patienter till studien eftersom vi behandlar fler lokalt avancerade patienter med strålning och kirurgi idag än tidigare då det visat sig gynnsamt. En hel del av dessa patienter kommer få återfall, då får de hormonbehandling och till slut blir de kastrationsresistenta utan att man kan påvisa metastaser med konventionell imaging. Jag tror att det är ca 5-600 nya fall per år i Sverige som kan bli aktuell för behandling. Det finns ett stort terapeutiskt behov att behandla dessa patienter eftersom det är metastaserna som påverkar livskvaliteten och till slut minskar överlevnaden”. Jan-Erik Damber har även deltagit i två andra studier; PROSPER och SPARTAN som gjorts i samma patientgrupp som ARAMIS studien. ”Alla tre studierna visar en förlängd metastasfri överlevnad som är överranskande lång, ungefär två år. Det som dock är utmärkande med darolutamid är den låga toxiciteten, vilket är mycket positivt”.

Produkten, som utvecklas gemensamt av Bayer och Orion Corporation, ett finskt läkemedelsföretag med verksamhet över hela världen, är indicerad för behandling av män med icke-metaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC), som löper stor risk för att utveckla metaserad sjukdom. Bayer är ansvariga för den globala kommersialiseringen, med gemensam marknadsföring av Bayer och Orion Corporation på vissa europeiska marknader, t.ex. Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien, Skandinavien och Finland.

Darolutamid har en flexibel polärstubstituerad pyrazolstruktur som hämmar tillväxten av prostatacancerceller, med begränsad negativ påverkan i form av biverkningar på patienternas vardag. EU-godkännandet är baserat på resultat från den pivotala fas III studien ARAMIS som utvärderar effekten och säkerheten hos darolutamid plus androgendeprivationsbehandling (ADT), jämfört med placebo plus ADT. Resultaten visade en signifikant förbättring i den primära effektparametern för metastasfri överlevnad (MFS) med darolutamid plus ADT, med en median på 40,4 månader, jämfört med 18,4 månader för placebo plus ADT (p <0,001), och en fördelaktig säkerhetsprofil. Darolutamid har redan godkänts i USA, Australien, Brasilien, Kanada, samt Japan, och registrering i andra regioner pågår eller planeras.

Jan-Erik Dambers åsikt delas av huvudprövaren Karim Fizazi, MD, Ph.D., professor i medicin vid Institut Gustave Roussy, Villejuif, Frankrike, han säger;

”Då män med nmCRPC vanligtvis inte uppvisar några symtom och lever ett aktivt liv, är det viktigt att ha behandlingsalternativ som fördröjer utvecklingen av deras cancer, och samtidigt minimerar besvärliga biverkningar av behandlingen, så att de kan behålla sin livsstil med så få störningar som möjligt. Darolutamid innebär ett välkommet nytt alternativ med en fördelaktig säkerhetsprofil som hjälper patienter att fortsätta med sin behandling, och ger oss möjlighet att möta behandlingsmålen”

Prostatacancer som är begränsad till prostataregionen, som behandlas med ADT men fortskrider utan att visa metastaser, även när mängden testosteron reduceras till mycket låga nivåer i kroppen, är känd som nmCRPC. I Europa uppskattas över 67 000 män ha en CRPC-diagnos, baserat på statistik för prostatacancer under 2018. Ungefär en tredjedel av män med nmCRPC fortsätter att utveckla metastaser inom två år. I Sverige avlider ca 2400 män per år med spridd kastrationsresistent prostatacancer.

”Godkännandet av darolutamid i Europa underlättar vårt åtagande att leverera innovativa läkemedel som skiljer sig från nuvarande alternativ och som uppfyller otillfredsställda medicinska behov, förbättrar behandlingsresultat och upprätthåller livskvaliteten för män i alla skeden av prostatacancerns utveckling”, säger Robert Lacaze , ledamot av den verkställande kommittén för Bayers Pharmaceuticals Division och chef för Oncology Strategic Business Unit. ”Vi räknar med att redovisa resultat från den redan planerade OS-analysen vid en onkologikonferens senare i år.”

”Vi är glada över att samarbeta med Bayer för att kombinera vår kompetens i utvecklingen av darolutamid och ser fram emot vår gemensamma marknadsföring i Europa för att stödja patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer och deras vårdpersonal”, säger Satu Ahomäki, Senior Vice President, Commercial Operations vid Orion Corporation.

Om ARAMIS-studien

ARAMIS-studien är en randomiserad, fas III-, multicenter-, dubbelblind-, placebokontrollerad studie som utvärderar säkerheten och effekten av oral behandling med darolutamid hos patienter med nmCRPC, som för närvarande behandlas med ADT och löper stor risk för att utveckla metastaserad sjukdom. I den kliniska studien blev 1509 patienter slumpmässigt indelade med ett förhållande på 2:1 för att behandlas med 600 mg darolutamid plus ADT eller placebo plus ADT, två gånger dagligen, I studien fick patienter med känd benägenhet för krampanfall delta.

I ARAMIS-studien var MFS det primära effektmåttet och total överlevnad (OS) samt tid till smärtprogression utgjorde ytterligare sekundära effektmått. När den slutgiltiga MFS-analysen genomfördes, observerades en positiv trend i OS, men data var ännu inte mogna för final utvärdering. Resultaten från den slutgiltiga OS-analysen kommer att presenteras på en kommande vetenskaplig konferens under 2020. MFS-resultatet fick ytterligare stöd av en fördröjning i tid till smärtprogression, jämfört med placebo plus ADT. Alla andra sekundära effektmått, tid till kemoterapi och tid till symptomatisk skelettrelaterad händelse (SSE), visade också en fördel till förmån för darolutamid när den slutgiltiga MFS-analysen genomfördes.

Darolutamid plus ADT har visat på en fördelaktig säkerhetsprofil. De vanligaste biverkningarna för darolutamid plus ADT, som inträffade med en absolut ökning i frekvens på ≥2 % jämfört med placebo plus ADT, var trötthet/asteniska tillstånd (16 % jämfört med 11 %), smärta i extremiteter (6 % jämfört med 3 %), och hudutslag (3 % jämfört med 1 %). Behandlingavslut på grund av biverkningar inträffade hos 9 % av patienterna i båda armarna av studien.

Om onkologi vid Bayer

Bayer har fokus på att leverera vetenskap för ett bättre liv genom att utveckla en portfölj med innovativa behandlingar. Onkologi-franchisen på Bayer expanderar nu till sex marknadsförda produkter, och flera andra produkter i olika stadier av klinisk utveckling. Sammantaget återspeglar dessa produkter företagets strategi för forskning som prioriterar cancerbehandlng med fokus på nya mål och signaleringsvägar.

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider