Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nu finns en uppdaterad version av vårdprogrammet för hudlymfom

Hudlymfom benämns ofta kutana lymfom. Det är en heterogen grupp av sjukdomar som har gemensamt att de utgörs av ett lymfom med primärt ursprung i huden. Hudlymfom utgör cirka 2% av alla lymfom. Den årliga incidensen är cirka 1/100 000, vilket innebär att det är en ovanlig sjukdomsgrupp. Nu har vårdprogrammet för hudlymfom publicerats i en uppdaterad version 3.0.

I denna version är patientinformationen uppdaterad och det finns även länkar inlagda till blodcancerförbundets filmer om hudlymfom.

I övrigt är små ändringar gjorda i följande avsnitt:

  • klassificeringen av hudlymfom, där två nya referenser har tillkommit
  • helkroppsbestrålning med elektroner med nytillkommen utförlig information angående remittering
  • små ändringar i texterna kring brentuximab-vedotin, topikal klormetin och retinoider
  • två nya referenser till avsnittet om stamcellstransplantation.

Nationella vårdprogrammet för hudlymfom, Kunskapsbanken

Liknande poster

Min vårdplan buksarkom blir den 20:e diagnosspecifika vårdplanen

Ny nationell samordningsroll ska bidra till tidigare upptäckt av cancer

Ansökningsperioden för medel till förbättringsarbete har öppnat