NT-rådets rekommendation: Enhertu (trastuzumab deruxtekan) vid HER2-positiv bröstcancer

NT-rådets rekommendation till regionerna är att Enhertu som monoterapi bör användas för behandling av vuxna patienter med icke-resektabel eller metastaserad HER2-positiv bröstcancer som tidigare har fått en eller fler behandlingsregimer riktade mot HER2.

Läs hela yttrandet här.