Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NICE rekommenderar Nubeqa vid icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer

NICE har beslutat att rekommendera NUBEQA® ▼ (darolutamid), ett nytt behandlingsalternativ från Bayer för patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer.

  • Den positiva rekommendationen baseras på data från ARAMIS, en fas 3-studie där darolutamid i kombination med hormonbehandling (androgen deprivationsbehandling, ADT) visade statistiskt signifikant förbättring i metastasfri överlevnad (MFS), med en median på 40,4 månader jämfört med 18.4 månader för placebo plus hormonbehandling(HR 0.41, p<0.001).1,2
  • Darolutamid demonstrerar en generellt sett hanterbar biverkningsprofil.2
  • Män med icke metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som fick behandling med darolutamid plus ADT hade en signifikant förbättrad total överlevnad (OS) jämfört med placebo plus ADT med en 31% minskad risk för död (HR 0.69, 95% Cl 0.53-0.88; p=0.003).3
  • nmCRPC är en avancerad form av prostatacancer som fortsätter att utvecklas även efter hormonbehandling.4

Bayer meddelar att Storbritanniens National Institute for Health and Care Excellence (NICE) har beslutat att rekommendera NUBEQA® (darolutamid) med androgen deprivationsbehandling (ADT), i linje med läkemedlets marknadsföringstillstånd, som ett alternativ för behandling av vuxna män med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC) som löper hög risk för att utveckla metastaserad sjukdom.1

Darolutamid, är en peroral androgenreceptorhämmare(ARI), som i kombination med ADT, är den första behandlingen som NICE rekommederat inom denna indikation. https://www.nice.org.uk/guidance/gid-ta10476/documents/final-appraisal-determination-document

“NICE positiva rekommendation av darolutamid adresserar ett tidigareej tillgodosett behandlingsbehov hos patienter med icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC),” berättar Lena Thyrell Medicinsk rådgivare på Bayer, “Ett nytt behandlingsalternativ som signifikant fördröjer utveckling av metastaser och överlevnad samt därtill har en gynnsam biverkningsprofil, är av stor vikt för män diagnosticerade med nmCRPC, där målet är att påverka deras sjukdomsrelaterade vardag så lite som möjligt. Män med nmCRPC har vanligtvis inga symptom och det är viktigt att de behandlas tidigt för att fördröja prostatacancerns spridning med så lite påverkan på livskvaliteten som möjligt.”

NICE beslut baseras på positiva resultat från fas 3-studien ARAMIS, som utvärderade effekt och säkerhet av darolutamid plus ADT, jämfört med placeobo plus ADT. I ARAMIS studien visade darolutamid plus ADT en signifikant förbättring av det primära effektmåttet, metastasfri överlevnad (metastasis-free survival, MFS), med en median på 40,4 månader, jämfört med 18,4 månader för placebo plus ADT (HR 0.41, p<0.001).2 Darolutamid visar till dags dato en gynnsam biverkningsprofil jämfört med enbart ADT2. Incidensen av biverkningar (adverse events, AEs) efter behandlingsstart var likvärdig mellan de två grupperna och inga nya säkerhetssignaler observerades vid den nyligen publicerade finala analysen.3

Förekomsten av de mest relevanta biverkningarna, inkluderande fall, krampanfall, hypertension, kognitiv funktionsnedsättning, nedstämdhet och depressivitet, visade marginell eller liten skillnad mellan darolutamid-gruppen och placebo plus ADT-gruppen3 Värt att notera var att behandlingsavbrott på grund av biverkningar var oförändrat från den primära till den finala analysen och förekom hos knappt 9% av patienterna i båda av studiearmarna,.2,3

Den final totala överlevnadsdatan (OS) , ett sekundärt utfallsmått från ARAMIS studien, visar en signifikant förbättring av OS jämfört med placebo i kombination med ADT, med en 31 % minskad risk för död (HR 0.69, 95% CI 0.53-0.88; p=0.003).3

Den totala överlevnaden vid 3 år var 83% (95% Cl 80-86%) i darolutamid-gruppen och 77% (95% Cl 72-81%) i placeboplus ADT-gruppen.3

Alla övriga sekundära utfallsmått från ARAMIS studien uppvisade statistisk signifikans.3 Darolutamid plus ADT fördröjde signifikant mediantid till smärtprogression jämfört med placebo plus ADT (40.3 månader respektive 25.4 månader; HR 0.65 [95% CI 0.53–0.79]; p<0.001]).3 Dessutom hade män som behandlades med darolutamid plus ADT en signifikant fördröjning i tid till första insättning av kemoterapi (HR 0.58 [95% CI 0.44-0.76]; p<0.001) och tid till första symtomatiska skeletthändelse (HR 0.48; [95% CI 0.29-0.82]; p=0.005) jämfört med placebo plus ADT.3

I Sverige är prostatacancer den vanligaste cancerformen hos män, med i medeltal över 10000 nya fall årligen.5 Prostatacancer som är begränsad till prostatan kan behandlas med hormonbehandling såsom ADT.2 Då cancern fortsätter att progrediera, trots att nivån av testosteron är reducerad till väldigt låga nivåer i kroppen, kallas tillståndet icke-metastaserad kastrationsresistent prostatacancer (nmCRPC).4 Givet att omkring en tredjedel av män med nmCRPC utvecklar metastaser inom två år,4 så är fördröjning av metastasering hos nmCRPC patienter ett viktigt behandlingsmål.2

”Bayer välkomnar den positiva rekommendationen för darolutamid från NICE, som säkerställer att män i Storbritannien med nmCRPC och hög risk för att utveckla metastaser får tillgång till ett behandlingsalternativ som fördröjer sjukdomsprogression, samtidigt som den totala överlevnaden förbättras i jämförelse med placebo och ADT. Finland var först i Norden med att ge subvention till darolutamid och vår förhoppning är att även svenska män snart ska ha tillgång till denna typ av behandling”, säger Lena Thyrell Medicinsk rådgivare på Bayer Skandinaven.

References

1 National Institute for Health and Care Excellence. Final Appraisal Determination. Darolutamide with androgen deprivation therapy for treating hormone-relapsed non-metastatic prostate cancer. October 2020.

2 Fizazi, K, Shore, N, Tammela, T, et al. Darolutamide in Nonmetastatic Castration-Resistant Prostate Cancer. N Engl J Med. 2019.

3 Fizazi, K, Shore, N, Tammela, T, et al. Nonmetastatic, castration-resistant prostate cancer and survival with darolutamide. N Engl J Med. 2020.

4Kirby M, Hirst, C, Crawford. DE. Characterising the castration-resistant prostate cancer population: a systematic review. Int J Clin Pract. 2011;65(11):1180-1192.

5 Danckert B, Ferlay J, Engholm G, Hansen HL, Johannesen TB, Khan S, Køtlum JE, Ólafsdóttir E, Schmidt LKH, Virtanen A, Storm HH (2019). NORDCAN: Cancer Incidence, Mortality, Prevalence, and Survival in the Nordic Countries, Version 8.2 (26.03.2019). Association of the Nordic Cancer Registries. Danish Cancer Society. Available at NORDCAN: https://nordcan.iarc.fr/en

Liknande poster

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...

Akut åtgärd krävs för att minska orimliga väntetider

Läs mer...