Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MTP-rådets uppdaterade rekommendation: Regionerna bör erbjuda Optune vid glioblastom

Medicintekniska produktrådet (MTP-rådet) har förnyat rekommendationen till regionerna om Optune. Rekommendationen innebär ”en uppmaning till regionerna att använda behandlingen och att det är angeläget att den införs på ett jämlikt sätt i landet”.

– Med tanke på att Optune har visats förlänga överlevnaden signifikant hos patienter med glioblastom är det här ett mycket glädjande besked, säger Magnus Jörlin, chef för Novocure i Norden.

Förändringen har kommit till stånd efter att Novocure tecknat ett nytt nationellt ramavtal med regionernas gemensamma inköpscentral.

MTP-rådets nya rekommendation till regionerna är ”att Optune bör användas vid underhållsbehandling av nydiagnostiserade patienter med supratentoriellt glioblastom tillsammans med temozolomid efter genomgången maximal resektion samt avslutad strålbehandling med samtidig kemoterapi”.

Att Optune bör användas innebär enligt MTP-rådets terminologi ”en uppmaning till regionerna att använda behandlingen och att det är angeläget att den införs på ett jämlikt sätt i landet”, medan kan användas ska ses som ett ”bejakande av behandlingen, men med ett större handlingsutrymme för vårdgivare/regioner att prioritera och bedöma vilka resurser som ska läggas på behandlingen och i vilken takt den ska införas”.

Att just denna formulering var problematisk var något som NT-rådet diskuterade redan i mars 2019 då man konstaterat att ”några regioner har uttryckt osäkerhet om produkten ska införas med anledning av att befintlig rekommendation formuleras som att Optune ’kan användas’.”

Jan Liliemark, ordförande i MTP-rådet, säger i ett pressmeddelande att ”det är glädjande att vi nu fått till stånd ett nytt nationellt ramavtal. Rabatten gör att behandlingskostnaderna är acceptabla och vi kan fortsätta att erbjuda patienter med glioblastom en god vård”.

– Jag kan bara instämma, säger Magnus Jörlin. Vi vill inte lägga oss i hur läkarna gör sina bedömningar, men det är viktigt att MTP-rådet nu understryker vikten av att Optune används på samma villkor oavsett var i landet man bor.

Vidare rekommenderar MTP-rådet regionerna ”att använda den avtalskonstruktion för hyresavtal med gemensamma villkor för samtliga regioner som har upprättats i samverkan med företaget Novocure GmbH och Adda Inköpscentral AB.”

Avtalet och rekommendationen började gälla från och med den 9 juni i år.

Kort om Tumor Treating Fields vid behandling av glioblastom
I den randomiserade fas III-studien EF-14 studerades 695 patienter med nydiagnostiserat glioblastom som efter operation fick kombinationsbehandling med strålning och cytostatika (temozolomid). Därefter fick patienterna antingen underhållsbehandling med enbart temozolomid eller temozolomid tillsammans med Optune.

I långtidsanalysen av EF-14 var medianen för total överlevnad för de patienter som fick tillägg av Optune 20,9 månader jämfört med 16,0 månader för dem som enbart fick temozolomid. Både 2- och 5-årsöverlevnad var signifikant bättre i Optune-gruppen, 42 mot 29 procent respektive 13 procent mot 5 i den grupp som bara behandlades med temozolomid. Resultaten från EF-14 är publicerade i artikeln Effect of Tumor-Treating Fields Plus Maintenance Temozolomide vs Maintenance Temozolomide Alone on Survival in Patients With Glioblastoma av Stupp et al. i JAMA, December 19, 2017, Vol 318, No. 23.

Tumor Treating Fields (Optune®) är godkänt för behandling av vuxna patienter med glioblastom i USA, EU och Japan. I USA och EU är Optune också godkänt för behandling av mesoteliom. Ytterligare kliniska prövningar utvärderar Tumor Treating Fields vid behandling av andra svårbehandlade cancerformer såsom icke-småcellig lungcancer, bukspottkörtelcancer och ovarialcancer.

Liknande poster

DNA:s organisation påverkar tillväxten av dödliga hjärntumörer som svar på neuronala signaler

Läs mer...

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Läs mer...

Fas III-studie uppvisar statistiskt signifikant förlängd total överlevnad vid metastaserad icke-småcellig lungcancer

Läs mer...