Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MR kan halvera överdiagnostik vid prostatacancerscreening

Nationell screening för prostatacancer har inte införts i Sverige eftersom dagens metoder medför överdiagnostik som leder till att många vävnadsprover tas i onödan. En ny studie från Karolinska Institutet, som publiceras i New England Journal of Medicine, visar att magnetkameraundersökning (MR) och riktade vävnadsprover har potential att halvera överdiagnostiken. Resultaten presenteras idag på den stora urologikongressen EAU21.

Martin Eklund, forskare vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, och Tobias Nordström, forskare vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), vid Karolinska Institutet. Fotograf: Stefan Zimmerman

– Våra resultat från en stor randomiserad studie visar att moderna metoder för prostatacancerscreening bibehåller fördelarna med screening samtidigt som nackdelarna kraftigt minskas. Detta innebär att det största hindret för införande av nationell screening lyfts bort, säger Tobias Nordström, docent i urologi vid institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus (KI DS), vid Karolinska Institutet och huvudansvarig för STHLM3MR-studien.

Prostatacancer är den vanligaste orsaken till cancerrelaterad död hos män. I Sverige får varje år cirka 10 000 män prostatacancer och 2 500 avlider av sjukdomen. Tidigare studier har visat att regelbunden screening kan leda till tidigare upptäckt och därmed minskad risk att dö av prostatacancer.

Nationell screening för prostatacancer har inte införts i Sverige eftersom nuvarande rutiner – PSA-test i kombination med traditionell vävnadsprovtagning – medför att många vävnadsprover tas i onödan och ett stort antal ofarliga småtumörer upptäcks. Socialstyrelsen har därför bedömt att nationell screening baserad på PSA (prostataspecifikt antigen) inte bör genomföras då fördelarna inte överstiger nackdelarna. I dagsläget är Litauen det enda land i världen som valt att införa ett rikstäckande screeningprogram för prostatacancer.

– Förfinade screeningmetoder behövs för att minska överdiagnostik och överbehandling av lågrisktumörer och förhindra onödiga cancerbesked och biverkningar, säger Martin Eklund, lektor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, och medansvarig för STHLM3MR-studien.

Resultaten från STHLM3MR-studien visar att överdiagnostiken halveras när traditionell vävnadsprovtagning av prostata ersätts av magnetkameraundersökning (MR) och riktade vävnadsprover. Antalet onödiga vävnadsprover som identifierar ofarliga småtumörer minskar, samtidigt som den nya metoden hittar lika många farliga tumörer.

STHLM3MR är en randomiserad studie med deltagare från Stockholms län som genomförts 2018–2021 och omfattar 12 750 män. Deltagarna gav först ett blodprov för analys av PSA samt analys av det nya Stockholm3-testet, framtaget av forskare vid Karolinska Institutet. Män med förhöjt testresultat lottades sedan till traditionell vävnadsprovtagning eller MR-undersökning. I MR-gruppen togs vävnadsprov enbart om misstänkta tumörer identifierades i MR-undersökningen.

Studien fortsatte därefter med att undersöka hur Stockholm3-testet kan kombineras med MR för att ytterligare förbättra metoden för prostatacancerscreening.

– Vi presenterar inom kort spännande resultat där vi undersöker om ett kompletterande blodprov kan minska behovet av MR-undersökningar framöver och ytterligare skärpa diagnostiken. Framtidens prostatacancerdiagnostik utgörs sannolikt av en kombination av både blodprov och MR. Sedan länge finns nationell screening i Sverige för bröst- och livmoderhalscancer hos kvinnor. Våra resultat från flera stora kliniska studier som totalt inkluderat mer än 70 000 män ger underlag för att även män kan minska sin risk för allvarlig cancer genom nationell screening för prostatacancer med moderna metoder, säger Tobias Nordström.

Den 9 juli presenteras forskningsresultaten på EAU21, Europas största urologikongress anordnad av European Association of Urology (EAU), där kliniker, forskare och patienter träffas i en virtuell miljö. Samtidigt publiceras resultaten i New England Journal of Medicine.

– Det är spännande att se den här typen av genombrott inom tidig upptäckt av prostatacancer. En innovation som STHLM3MR ger ännu mer övertygande underlag för Europeiska kommissionen för att säkerställa att en riskstratifierad strategi för tidig upptäckt av prostatacancer antas i hela Europa, säger professor Hendrik Van Poppel, biträdande generalsekreterare vid EAU.

– EAU arbetar hårt för att se till att tidig upptäckt av prostatacancer hanteras i genomförandet av Europe’s Beating Cancer Plan för att minska dödligheten i Europas vanligaste cancer hos män, samtidigt som man hanterar utmaningarna med överdiagnostik och överbehandling. Vi ser verkligen fram emot att se hur STHLM3MR kan fortsätta att bidra till detta mål, fortsätter han.

Forskningen finansierades av Cancerfonden, Vetenskapsrådet, Forte, Karolinska Institutet, Hagstrandska Minnesfonden, Region Stockholm, Svenska Druidorden, Åke Wibergs Stiftelse, Swedish e-Science Research Center (SeRC) och Prostatacancerförbundet. Henrik Grönberg, Martin Eklund och Tobias Nordström är delägare i bolaget A3P Biomedical AB som innehar rättigheter för utveckling av Stockholm3-testet.

Publikation: ”MRI-targeted or standard biopsy in prostate cancer screening”, M. Eklund, F. Jäderling, A. Discacciati, M. Bergman, M. Annerstedt, M. Aly, A. Glaessgen, S. Carlsson, H. Grönberg, T. Nordström, for the STHLM3 consortium. The New England Journal of Medicine (NEJM), online 9 juli 2021, doi: 10.1056/NEJMoa2100852.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer