Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Mobilapp minskade upplevda symtom hos patienter med bröstcancer

Maria Fjell, forskare vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet har nyligen försvarat sin avhandling ”Supportive care for patients with breast cancer by using an interactive app during neoadjuvant chemotherapy – A randomized controlled trial”. Vad handlar den om?

porträtt av Maria Fjell.

Maria Fjell, doktorand vid sektionen för omvårdnad, NVS. Foto: Privat.

Min avhandling handlar om att undersöka hur patienter med bröstcancer kan få stöd genom att använda en mobilapp under neoadjuvant cytostatikabehandling. Via appen rapporterade patienterna sina symtom till sin kontaktsjuksköterska som i sin tur ringde upp patienterna vid alarmerande symtom. I appen kunde patienterna även läsa egenvårdsråd samt se grafer över tidigare rapporterade symtom.

Vilka är de viktigaste resultaten?

Patienterna som använt appen under behandlingstiden upplevde färre symtom två veckor efter avslutad behandling jämfört med de i kontrollgruppen som inte använt appen. Signifikanta skillnader fanns för symtomen illamående, kräkningar, aptitlöshet, förstoppning samt symtom kopplade till känslomässig funktion såsom oro, irritation och nedstämdhet. Patienterna använde appen i hög grad och uppskattade dess användarvänlighet. Överlag var patienterna från båda grupperna nöjda med vården som de fått under behandlingen och patienterna som använt appen upplevde den som ett extra stöd. Stödet uttrycktes i form av tillgängliga egenvårdsråd, egen monitorering av symtom och ett lätt sätt att komma i kontakt med vården, vilket skapade känsla av trygghet och delaktighet.

Hur kan den kunskapen bidra till att förbättra människors hälsa?

Genom att regelbundet rapportera symtom till en sjuksköterska kan patienter med cancer få stöd i att hantera symtom samt uppleva trygghet i omhändertagandet och delaktighet i sin vård. Detta kan vara ett enkelt och uppskattat sätt att göra vården mer lättillgänglig.

Vad ska du göra nu? Kommer du fortsätta att forska?

Nu kommer jag att fortsätta analysera kvarvarande data från studien men även utforska vidare hur ett stöd med en app kan implementeras i den dagliga cancervården. Jag kommer också att genom min undervisning på sektionen för omvårdnad fortsätta att motivera och visa studenter på såväl grund- som specialistutbildningen för sjuksköterskor, hur viktigt det är med omvårdnadsforskning.

Länk till avhandlingen:

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer