Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Första patienten med levercancer doserad i Medivirs fas Ib-studie med MIV-818

Medivir AB meddelade idag att den första patienten med avancerad levercancer har doserats i fas Ib-studien med MIV-818. Fas I-studien med MIV-818 (NCT03781934) består av två delar: (i) den redan genomförda fas Ia som var en doseskalerande intra-patientstudie, och (ii) fas Ib, som är en klassisk 3+3 inter-patient doseskalerande multi-centerstudie i patienter med avancerad levercancer.

Fas Ia-studien visade på en levercancerriktad effekt av MIV-818 och fem av totalt nio patienter bedömdes ha stabil leversjukdom efter MIV-818-behandling.

Det primära syftet med fas Ib-studien är att fastställa säkerhets-och tolerabilitetsprofilen för MIV-818. Ett sekundärt syfte är att vidare undersöka effekten av MIV-818.

– För patienter med avancerad levercancer finns få behandlingsalternativ och det medicinska behovet är stort”, säger Dr Uli Hacksell, VD på Medivir. ”Efter att ha fått ett uppmuntrande proof-of-concept för den levercancerriktade effekten av MIV-818 i fas Ia, hoppas vi få ytterligare positiva data från fas Ib-studien. Vi tror att MIV-818 har potential att ge en betydande förbättring av behandlingen av patienter med levercancer.”

För ytterligare information kontakta:
Dr Uli Hacksell, VD Medivir AB, tel: +46 (0)8-5468 3100.

Denna information är sådan som Medivir AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 mars 2020, kl 08.55.

Om levercancer
Levercancer är den tredje vanligaste orsaken till cancerrelaterade dödsfall i världen och hepatocellulärt carcinom (HCC) är den vanligaste formen av cancer som uppstår i levern. Trots att existerande behandlingar för HCC kan förlänga patienternas liv är behandlingsfördelarna ofta marginella och dödligheten ligger kvar på en hög nivå. HCC är en mycket heterogen sjukdom med flera cancercellstyper och utan specifika mutationer som ofta ses i andra tumörtyper. Detta har bidragit till bristen på framgång för molekylärt riktade substanser i HCC. Bristen på övergripande nytta, tillsammans med den generellt dåliga prognosen för patienter med medellångt och långt framskriden HCC resulterar i ett stort medicinskt behov.

Om MIV-818
MIV-818 är en prodrog som har utformats för att ge en riktad anti-tumör effekt i levern samtidigt som eventuella biverkningar minimeras. MIV-818 har potential att bli det första oralt administrerade leverriktade läkemedlet som kan hjälpa patienter med HCC och andra former av levercancer.

Om Medivir
Medivir utvecklar innovativa läkemedel med fokus på cancersjukdomar där de medicinska behoven är stora. Företaget satsar på indikationsområden där tillgängliga behandlingsmetoder är begränsade eller saknas och det finns stora möjligheter att erbjuda betydande förbättringar till patienterna. Samarbeten och partnerskap är en viktig del av Medivirs affärsmodell och läkemedelsutvecklingen bedrivs antingen i egen regi eller i partnerskap. Medivirs aktie (ticker: MVIR) är noterad på Nasdaq Stockholms lista för små bolag (Small Cap). www.medivir.com.

Liknande poster

FDA beviljar MIV-818 som särläkemedel för behandling av hepatocellulär cancer