Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

MEDLEMMAR I p53- FAMILJEN REGLERAR METASTASERING

MEDLEMMAR I p53- FAMILJEN REGLERAR METASTASERING
Ny kunskap om hur processen ser ut när tillväxtfaktorn TGF-beta omvandlas från att först motverka tumörutveckling till att tvärtom stimulera en tumörs utveckling kan på sikt användas i kampen mot cancer. Nya fynd kan göra det möjligt att selektivt hämma de TGFbeta- signaler som stimulerar tumörutveckling utan att slå ut signaler som hämmar tumörutveckling. Det skriver Eleftheria Vasilaki, postdoktor, och professor Carl-Henrik Heldin vid Ludwiginstitutet, Uppsala universitet, i en sammanfattning av en studie som nyligen publicerats i tidskriften Science Signaling.

Hos de flesta cancerpatienter som dör av sin sjukdom har cancercellerna invaderat sin omgivning och bildat metastaser. Även om primärtumören avlägsnas och patienten behandlas med kemoterapi eller strålning, kommer cancern ibland tillbaka; cirkulerande tumörceller, inkluderande tumörstamceller, lyckas ibland undvika behandlingen och immunförsvaret, och sätta metastaser i olika vävnader1. För att kunna behandla patienter med avancerad cancer och metastaser, är det viktigt att kartlägga mekanismerna som styr denna flerstegsprocess.
Flera forskningsgrupper försöker därför förstå hur och varför cancerceller metastaserar.

KOMPLICERAD ROLL
Nyligen gjorda iakttagelser visar att cancerceller kommunicerar med varandra och med andra celltyper med olika signalsubstanser, så kallade tillväxtfaktorer eller cytokiner. Ett sådant exempel är transforming growth factorβ (TGFβ) som utsöndras av cancerceller och andra celler, och som underlättar tumörprogression och metastasering genom att verka på såväl cancerceller som de normala celler som omger cancercellerna, cancerstromat2. Mekanismerna med vilka TGFβ verkar på celler har kartlagts vid Ludwiginstitutet för cancerforskning vid Uppsala universitet under de senaste 30 åren. TGFβ har en komplicerad roll under tumörutvecklingen. Initialt undertrycker TGFβ cancerutveckling genom att hämma celltillväxt och inducera celldöd genom apoptos, men i senare skeden stimulerar TGFβ tillväxt, spridning och metastasering av tumörceller. TGFβ signalerar huvudsakligenvia Smadproteiner som aktiveras av TGFβ-recep torerna och sedan translokeras till cellkärnan där de verkar som transkriptionsfaktorer3,4. Paradoxalt nog aktiveras samma signalproteiner av TGFβ i normala celler och i cancerceller. En intressant fråga är då varför effekten av TGFβ-signalering är olika i normala celler och i tumörceller. En annan intressant fråga är om det skulle vara möjligt att selektivt hämma TGFβ:s tumörstimulerande signaler och lämna de tumörhämmande signalerna i fred.

Läs hela artikel som PDF

Liknande poster

Antioxidanter ökar blodflödet i cancertumörer

Så anpassar metastaser ämnesomsättning till ny vävnad för att kunna fortsätta växa

Förändringar av lymfkörtlar vid cancer – nytt forskningsfält med löfte om möjligheter att hitta nya biomarkörer och framtida terapi