Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Maria Ekholm och Ioannis Zerdes tilldelas nytt onkologistipendium för forskning inom bröstcancer

På bilden från vänster: Daniel Nyqvist, Maria Ekholm, Ioannis Zerdes och Signe Friesland

Maria Ekholm, överläkare i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov, och Ioannis Zerdes, ST-läkare inom onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, får Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOFs) nyinstiftade forskningsstipendium inom onkologi för postdoktorer. Stipendiet på 200 000 kronor delades ut den 24 mars vid årets onkologidagar i Uppsala.

Pfizers och Svensk Onkologisk Förenings (SOFs) nyinstiftade onkologistipendium syftar till att stimulera fler medlemmar att fortsätta forska efter disputationen för att främja translationell och klinisk cancerforskning. Maria Ekholm och Ioannis Zerdes är först ut att tilldelas detta stipendium för deras respektive forskning inom bröstcancer.

En postdoktor är en tidsbegränsad forskningstjänst efter disputationen och är till för att den nydisputerade forskaren ska ha möjlighet att bygga en egen forskningsprofil. Translationell forskning innebär att resultat från experimentell forskning överförs till vården för att ge patientnytta, eller att iakttagelser eller problem i vården ger upphov till nya forskningsidéer.

– Cancerforskning är ett högprioriterat område för Svensk Onkologisk Förening. För att utveckla kunskap och metoder som är av betydelse för våra patienter behövs fler forskande läkare som kan kombinera sin kliniska tjänst med forskning. Vår förhoppning är att de av våra forskande medlemmar som från och med i år tilldelas stipendiet ska kunna prestera ännu bättre forskning, säger Signe Friesland, ordförande i Svensk Onkologisk Förening.

– Forskning ligger till grund för utvecklingen av nya behandlingar och vi är mycket glada över att kunna samverka med SOF genom att stödja satsningen på framtidens cancerforskare, säger Daniel Nyqvist, medicinsk rådgivare på Pfizer.

Maria Ekholm – vätskebiopsier som metod för biomarkörstyrd radiologisk uppföljning

Vätskebiopsier innebär analys av biologiskt material i kroppsvätskor, främst i blod, till exempel cirkulerande tumör DNA (ctDNA). På senare år har intresset för vätskebiopsier ökat bland annat inom cancer, bland annat för att det gör det möjligt att analysera tumörrelaterade faktorer med ett enkelt blodprov, och lämpar sig för upprepad provtagning över tid. Maria Ekholms forskning är inriktad på att använda vätskebiopsier för tidig utvärdering av behandlingsrespons och uppföljning (sjukdomsmonitorering) för att optimera val av behandling och uppföljning vid bröstcancer.

Under ledning av docent Anders Ståhlberg vid Göteborgs universitet har Maria Ekholm en tjänst som postdoktor som ger erfarenhet av laborativ miljö och translationell forskning. PDM-MBC(Personalised Disease Monitoring in Patients with Metastatic Breast Cancer) heter en av de bröstcancerstudier som Maria Ekholm just nu leder i Sverige. Det övergripande syftet med studien är att kunna använda vätskebiopsier för att individualisera behovet av radiologiska kontroller, ofta inkluderande datortomografi (CT) och ibland även magnetkameraundersökning (MR). Om konceptet med biomarkörstyrd radiologisk uppföljning visar sig vara framgångsrikt kan det innebära att patienter kan slippa röntgenundersökningar när nivåerna av biomarkörer är låga, för att återupptas igen när biomarkörerna börjar stiga som tecken på begynnande sjukdomsprogress.

Maria Ekholm, foto Jan Torbjörnsson

– Idag finns ett stort behov av forskare som kan fungera som en länk mellan klinik och grundforskning för att utforma och initiera innovativa och högteknologiska forskningsprojekt där det också finns en tydlig klinisk koppling. Jag är mycket hedrad och glad över att tilldelas detta nya stipendium för min fortsatta forskning inom bröstcancer. Det kommer bli ett mycket värdefullt tillskott för min forskning kring vätskebiopsier för att genomföra analyser av ctDNA för patienter i PDM-MBC studien, säger Maria Ekholm.

Ioannis Zerdes – immunologiska och genetiska biomarkörer för preoperativ behandling vid HER2-positiv bröstcancer

Ioannis Zerdes forskning inriktar sig på att studera faktorer som kan förklara varför behandlingseffekten på individnivå varierar mellan olika behandlingar av bröstcancer. Ett exempel är HER2-positiv tidig bröstcancer och neoadjuvant behandling. Detta är en preoperativ behandling som kan ges före kirurgi för att om möjligt få bort all cancer och göra operationen lättare. Fördelen med neoadjuvant behandling jämfört med adjuvant behandling som ges efter operation för att skydda mot återfall, är att man direkt kan se om den valda behandlingen har effekt.

Ioannis Zerdes arbetar nu med att etablera en translationell substudie som ska analysera biologiskt material från den svenska randomiserade neoadjuvanta fas 2-studien PREDIX HER2. Studien har visat att en ny behandling vid bröstcancer med en antikropp kopplad till ett cytostatikum, en så kallat antikropp-läkemedelskonjugat (ADC) ger lika bra effekt som tidigare kombination, men med färre biverkningar. Syftet med Ioannis Zerdes nya forskningsprojekt (De-escalating neoadjuvant chemotherapy in early HER2-positive breast cancer through insights in tumor-immune microenvironment) är att se om det går att identifiera behandlingsprediktiva och även prognostiska biomarkörer för att kunna avgöra om en behandling kommer ha effekt. Metoder som kommer användas, och där celler undersöks från ett vävnadsprov, är sekvenserings- och proteinbaserade multiplexmetoder. Samspelet bland tumörcellerna, immunmikromiljön och genetiska heterogenitet kommer att utforskas med målsättningen att kunna ge individbaserade behandlingar som både förbättrar behandlingsutfallet och samtidigt ger så få biverkningar som möjligt.


Ioannis Zerdes, foto Jan Torbjörnsson

– Jag känner en oerhörd tacksamhet och ära att tilldelas detta nya stipendium. Detta innebär ett mycket värdefullt bidrag för mig som nyligen disputerad både vad gäller fördjupa mina kunskaper och knyta nya kontakter för min fortsatta forskning. Närmast detta nya projekt där jag med hjälp av nya immunologiska och genetiska metoder kommer analysera det insamlade biologiskt material från studien PREDIX HER2. Genom att undersöka faktorer som kan förklarar behandlingsresultaten på individnivå är förhoppning att dessa nya kunskaper ska bidra till än bättre och mer individbaserade behandlingar för patienter med bröstcancer, säger Ioannis Zerdes.

Prisutdelningen skedde den 24 mars på onkologidagarna som arrangeras av Svensk Onkologisk Förening och som i år hölls i Uppsala den 22 till 24 mars.

Om Maria Ekholm

Maria Ekholm är överläkare i onkologi vid Länssjukhuset Ryhov, och hon kombinerar sin halvtidstjänst i Jönköping med en halvtid som postdoktor vid Institutionen för Biomedicin, Avdelningen för Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet.

Maria Ekholm disputerade 2018 vid Lunds universitet med en avhandling om prognostiska och prediktiva markörer vid primär bröstcancer. För att lära sig mer om kliniska prövningar, valde hon att genomföra sin första postdoktortjänst 2019-2020 vid The Christie NHS Foundation Trust i Manchester i England, Europas största Comprehensive Cancer Centre. Där var hon med och startade den engelska bröstcancerstudien PDM-MBC. 2019 tilldelades hon ett postdoktoralt stipendium som innebar möjlighet att fortsätta med sin forskning. Efter att Maria Ekholm kom hem från England kunde studien därmed öppnas även i Sverige, och hon har ett fortsatt tätt samarbete med sina engelska kollegor.

Sin andra postdoktortjänst påbörjade Maria Ekholm i oktober 2020. För att lära sig mer om laboratoriedelen i sin forskning arbetar hon nu i Anders Ståhlbergs gruppvid Göteborgs universitet. Anders Ståhlberg har utvecklat en ultrakänslig metod för analys av ctDNA och denna metod kommer användas inom såväl PDM-MBC studien som den andra bröstcancerstudien Maria Ekholm leder (LiquidBioBreast). Genom att under sin andra postdoktor kunna fördjupa sig mer i de tekniska aspekterna av vätskebiopsier och sekvenseringstekniker är målsättningen att hon ska kunna fortsätta bedriva kliniskt relevanta translationella projekt i framtiden.

Om Ioannis Zerdes

Ioannis Zerdes är ST-läkare inom onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2016 ingår han i professor Jonas Berghs forskargrupp vid institutionen för onkologi-patologi på Karolinska institutet. Våren 2020 disputerade Ioannis Zerdes, med en avhandling om rollen av immunologiska checkpoints PD-L1/PD-1 samt tumörinfiltrerade lymfocyter (TIL) som prediktiva och prognostiska markörer vid bröstcancer. Efter sin disputation kombinerar Ioannis Zerdes sitt kliniska arbete men en forskningstjänst på KI som postdoktor under ledningen av docent Theodoros Foukakis och professor Jonas Bergh.

Ioannis Zerdes forskningsintresse fokuserar framför allt på immunonkologi och translationell forskning inom bröstcancer, med målsättning att bedriva långsiktig forskning och kombinera det med kliniskt arbete. I sin forskning använder han avancerade så kallade multi-omics metoder, inklusive DNA-/RNA-sekvensering och proteinanalyser i prospektiva, randomiserade, retrospektiva nationella och internationella kliniska bröstcancerstudier. Syftet med hans forskning är att kartlägga tumörens biologiska egenskaper och sammansättningen av immunceller i tumörernas mikromiljö för att kunna utveckla nya prognostiska och behandlingsprediktiva biomarkörer som kan leda till individanpassad behandling för bröstcancerpatienter.

Pfizers och SOFs onkologistipendium för postdoktorer

Från och med i år delar Pfizer tillsammans med Svensk Onkologisk Förening (SOF) ut forskningsstipendium. Det nyinstiftade stipendiet syftar till att premiera nyligen disputerade medlemmar som stöd i deras etablering som postdoktor och ska användas för projekt som främjar translationell och klinisk cancerforskning.

Stipendiet kan sökas av SOFs medlemmar upp till fem år efter disputation med prioritering för forskningsprojekt relaterade till följande tumörområden; njurcancer, urinblåsecancer, lungcancer och bröstcancer. Stipendiet kan tillfalla en till tre sökande.

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider