Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Malignt melanom ökar mest bland äldre

Under de senaste två decennierna har hudcancerformen malignt melanom mer än fördubblats – och störst är ökningen hos äldre personer. Malignt melanom står för omkring 85 procent av dödsfallen i hudcancer. Samtidigt fortsätter också antalet personer i befolkningen som lever efter en cancerdiagnos att öka.

Socialstyrelsen presenterar idag färska siffror över antalet nyupptäckta cancerfall förra året. Efter ett hack i kurvan under det första pandemiåret 2020 har den stadiga ökningen av antalet cancerdiagnoser fortsatt.

– Men antalet personer som lever efter att ha fått en cancerdiagnos har också ökat. I Sverige finns idag drygt 600 000 personer som har eller har haft någon form av cancer, säger David Pettersson, statistiker.

Flest har fått en prostata- eller bröstcancerdiagnos

Flest personer som fått en cancerdiagnos finns i gruppen män som diagnostiserats med prostatacancer och kvinnor som fått diagnosen bröstcancer. Störst andel av befolkningen som har eller har haft någon form av cancer finns i Blekinge, Kalmar och på Gotland. I Stockholm och Uppsala finns lägst andel som har eller haft någon form av cancer.

– Geografiska skillnader beror bland annat på åldersstrukturen. En äldre befolkning har normalt också en högre andel som fått en cancerdiagnos, säger David Pettersson.

Stadig ökning av hudcancerdiagnoser

Sambandet mellan solvanor och hudcancer har i takt med en stadig ökning av antalet hudcancerdiagnoser varit av intresse under lång tid. Malignt melanom, har ökat under lång tid och ökningstakten har varit större under de senaste två decennierna. Ökningen har varit något större bland män. Och det är bland äldre som ökningen är störst.

Däremot är ökningen inte alls lika stor bland den yngre delen av befolkningen, 50 år och yngre. Där verkar det till och med som att ökningen avstannat. Sedan mitten av 2010-talet har cancerformen malignt melanom bland yngre till och med minskat något.

– Det är osäkert om det är början på en ny långsiktig trend eller om det är ett tillfälligt uppehåll i ökningen. Men det skulle kunna ha ett samband med genomslag för upplysningskampanjer som lett till ändrat beteende bland yngre och kanske att barn skyddats bättre från att utsättas för alltför kraftig exponering av solen, säger David Pettersson.

FAKTA

  • 2022 var det mer än 5 200 personer som fick diagnosen malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer, som ökat stadigt under de två senaste decennierna.
  • 7 000 kvinnor och drygt 8 500 män diagnostiserades med någon form av hudcancer 2022
  • Malignt melanom ökar snabbast bland äldre personer, och då särskilt hos män.

Läs statistiken här.

Liknande poster

Nya siffror från Cancerfonden: 600 000 personer drabbade av cancer

Ny översyn av screeningprogrammet för bröstcancer klar

Bättre samordning av cancerscreening