Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lorviqua godkänt i EU som en första linjens behandling för ALK-positiv avancerad lungcancer

Godkännandet baseras på resultaten från fas-3 studien CROWN, som visar att Lorviqua minskade risken för sjukdomsprogression eller dödsfall med 72 procent hos nydiagnostiserade individer jämfört med Xalkori.*

Europeiska kommissionen har godkänt Lorviqua (lorlatinib) som monoterapi för behandling av vuxna patienter med anaplastiskt lymfomkinas (ALK)-positiv avancerad ickesmåcellig lungcancer (NSCLC) som tidigare inte behandlats med en ALK-hämmare.

– I mer än ett decennium har Pfizer arbetat med att bidra till att förändra sjukdomsutvecklingen för personer som lever med avancerade former av lungcancer drivna av biomarkörer, säger Vicky Chatzakos, senior medicinsk rådgivare, Pfizer. EU-Kommissionens godkännande av Lorviqua som en första linjens behandling är en betydande milstolpe som vi hoppas ska bidra till att göra välbehövlig och meningsfull skillnad för dem som är drabbade av denna dödliga sjukdom.

Godkännandet av första linjens behandling med Lorviqua baseras på resultaten från den pivotala Fas-3 prövningen CROWN, där Lorviqua minskade risken för sjukdomsprogression eller dödsfall med 72% jämfört med Xalkori (crizotinib). Som ett sekundärt effektmått var den bekräftade objektiva tumörresponsen (objective response rate, ORR) 76% (95% CI, 68-83) med Lorviqua och 58% (95% CI, 49-66) med Xalkori. Bland patienter med mätbara hjärnmetastaser hade 82% av patienterna I Lorviquagruppen en intrakraniell respons (71% hade en total intrakraniell respons) jämfört med 23% av Xalkoripatienterna. CROWN-studien är en öppen, randomiserad parallell studie med två grupper där 296 personer med tidigare obehandlad avancerad ALK-positiv NSCLC randomiserades 1:1 till att få monoterapi med Lorviqua (n=149) eller Xalkori (n=147).

– Det utvidgade godkännandet av Lorviqua i Europa är ett betydande framsteg, särskilt för de närmare 40 procent av patienterna med ALK-positiv metastatisk NSCLC som diagnostiseras med hjärnmetastaser, säger professor Benjamin Solomon, MBBS, PhD., Department of Medical Oncology vid Peter MacCallum Cancer Centre i Melbourne, Australien. Det är glädjande att se att de viktiga data som genereras i CROWN-studien fortsätter att stödja utvidgad användning och ger läkare tillgång till ett mycket effektivt alternativ redan i början av patienternas behandling.

Europeiska kommissionens godkännande av Lorviqua följer efter ett positivt utlåtande från Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) i december 2021. Lorviqua är godkänt i USA av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA under varumärket Lorbrena för behandling av vuxna med metastatisk NSCLC vars tumörer är ALK-positiva enligt ett FDA-godkänt test. 2019 beviljade EU-Kommissionen ett villkorat godkännande för Lorviqua som monoterapi för behandling av vuxna patienter med ALK-positiv NSCLC med fortsatt sjukdomsprogression efter behandling med alectinib eller certinib som första tyrosinkinashämmare (TKI), eller crizotinib och minst en annan ALK TKI.

Om CROWN-studien av Lorviqua

I CROWN-studien krävdes att patienterna hade en ECOG-status på 0-2 och ALK-positiv NSCLC identifierad med en VENTANA ALK (D5F3) CDx-test. Det primära effektmåttet I CROWN-studien var progressionsfri överlevnad (progression-free survival, PFS) baserat på en blind oberoende central granskning (BICR). Sekundära effektmått var total överlevnad (overall survival, OS) och data relaterade till tumörbedömning enligt BICR, bland annat objective response rate, ORR, och duration of respons, DOR. Hos patienter med mätbara metastaser i centrala nervsystemet vid baslinjen var intrakraniell (IC)-ORR och IC-DOR enligt BICR ytterligare effektmått. Studien fortsätter för att ytterligare utvärdera det sekundära effektmåttet OS, som inte var moget vid tidpunkten för analysen.

Säkerhetsprofilen för Lorviqua var i stort sett likartad som den som rapporterats i tidigare studier. De vanligaste biverkningarna hos ≥20% av 149 patienter behandlade med Lorviqua var ödem, viktökning, perifer neuropati, kognitiva effekter, diarré, andnöd och hypertriglyceridemi. Allvarliga biverkningar förekom i 34% av personerna som behandlades med Lorviqua, de vanligaste rapporterade allvarliga biverkningarna var lunginflammation, andnöd, andningsinsufficiens, kognitiva effekter och feber. Dödliga biverkningar inträffade hos 3,4% av personerna som behandlades med Lorviqua. Permanent utsättning av Lorviqua på grund av biverkningar inträffade för 6,7% av personerna. Detaljerade resultat från CROWN-studien publicerades i novemberutgåvan 2020 av New England Journal of Medicine.

Liknande poster

EU-kommissionen godkänner Pfizers Talzenna (talazoparib)

EU godkänner Pfizers bispecifika antikropp mot relapserande refraktärt multipelt myelom (RRMM)

Framgångsrikt arbete med Min vårdplan lungcancer i Sörmland