Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Lägre risk för blodcancer efter fetmakirurgi

Kirurgi mot fetma är förknippat med en 40-procentigt lägre risk för blodcancer. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Den tydliga kopplingen väntas påverka forskningen i fältet framöver.

Magdalena Taube, docent i molekylär och klinisk medicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Foto: Emelie Taube.

Att övervikt och fetma, obesitas, är riskfaktor för flera typer av cancer är visat i tidigare studier. Det är också känt att kvinnor löper en högre risk att drabbas av cancer vid obesitas än män, samt att risknivån sjunker vid en avsiktlig viktminskning. Bevisen för en koppling mellan obesitas, viktminskning och blodcancer har dock varit begränsade.

I den aktuella studien, publicerad i tidskriften Lancet Healthy Longevity, användes data från den så kallade SOS-studien (Swedish Obese Subjects) vid Göteborgs universitet samt data från bland andra Cancerregistret vid Socialstyrelsen.

Forskarna studerade 2 007 personer som genomgick obesitaskirurgi, och jämförde med en kontrollgrupp om 2 040 individer, även de med obesitas, men som inte opererades. Grupperna var i övrigt jämförbara beträffande bland annat kön, ålder, kroppssammansättning, riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom och psykosociala variabler.

Tydligast förbättringar hos kvinnor

Under uppföljningstiden utvecklade 34 individer i kirurgigruppen blodcancer, parallellt med en påtaglig viktnedgång. Motsvarande siffra i kontrollgruppen var 51 blodcancerfall, samtidigt som gruppen låg kvar på nivån grav fetma.

De flesta blodcancerfallen utgjordes av lymfom och när dessa studerades separat såg man en 55-procentig riskminskning för lymfom i gruppen som genomgått obesitaskirurgi. Motsvarande riskminskning för samtliga blodcancerfall var 40 procent.

Framför allt var det kvinnor med högt blodsocker vid studiestart som verkade dra fördel av obesitaskirurgin. Det konstaterar Magdalena Taube, docent i molekylär och klinisk medicin på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och studiens korresponderande författare.

– Nyttan med kirurgin är kopplad till grundläggande blodsockernivåer. Den minskade risken för blodcancer var mycket tydligare om blodsockernivåerna hos kvinnorna var höga i början, vilket tydligt visar att blodsocker är en viktig faktor som driver cancerutvecklingen, säger hon.

Mekanismer med komplexa samband

Forskarna i studien påpekar att mekanismerna bakom sambandet mellan fetma och blodcancersjukdomar är komplexa och involverar fler faktorer, som kronisk inflammation och så kallad klonal hematopoes, en typ av genetiskt relaterad riskfaktor för blodcancer. De menar att de metabola förbättringar som sker efter obesitaskirurgi, inklusive minskad inflammation, kan minska risken för cancer.

– Resultaten ger ytterligare stöd för att man borde betrakta obesitas som en riskfaktor för blodcancer, och att viktminskningskirurgi kan minska risken för blodcancer hos kvinnor med obesitas, säger Magdalena Taube.

Läs studien här.

Liknande poster

Ny studie ger hopp om att förutspå återfall av blodcancer efter en stamcellstransplantation tidigare

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom