Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

NYA NIVÅER AV KLONAL KOMPLEXITET I AML

NYA NIVÅER AV KLONAL KOMPLEXITET I AML

Akut myeloisk leukemi (AML) inrymmer en hög grad av klonal och funktionell heterogenitet, med konsekvenserför grundläggande leukemibiologi och framtida behandlingsstrategier. Det skriver Carl Sandén vid Lunds universitet i en sammanfattning av en ny studie där man med omfattande sekvensering har upptäckt nya nivåer av klonal komplexitet och kartlagt hur klonernas dynamik formar AML över tid.

De senaste årens forskning har visat att tumörer inte är de enhetliga populationer av cancerceller som vi tidigare antagit.1,2 Den snabba utvecklingen inom sekvenseringsteknologi
har möjliggjort detaljerad genetisk karakterisering inte bara av fler patienter utan också av olika delar av samma tumör. Resultaten visar att många cancrar rymmer en slående heterogenitet där kloner med olika uppsättningar cancermutationer konkurrerar över tid och rum. Genom att jämföra mutationsfrekvenser från tumörområden med olika klonsammansättningar har man kunnat kartlägga klonernas släktskap och rekonstruera förloppet från den första gemensamma mutationen till släktträdets olika förgreningar av påföljande mutationer. Leukemier kan inte studeras på samma sätt eftersom klonerna inte hålls åtskilda så som i solida tumörer. Studier av AML har därför begränsats till djupsekvensering av enskilda prover eller matchade prover från diagnos och recidiv, vilket gjort det svårt att upptäcka sällsynta kloner och avgöra klonernas släktskap. Vi har således fortfarande ingen tydlig bild av den klonala dynamiken i AML, varken vilken heterogenitet som finns vid diagnos eller hur de olika klonerna konkurrerar över tid.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Immunterapi som eliminerar muterade cancerceller visar lovande effekt

Läs mer...

40 miljoner till ”dammsugande” mördarceller

Läs mer...

Bärbar läkemedelspump ger cancersjuka frihet att leva

Läs mer...