Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Kisqali ger ökad överlevnad hos patienter med bröstcancer som spridit sig till levern

Kisqali (ribociklib) ger ökad överlevnad hos patienter med bröstcancer som spridit sig till levern

Nya resultat från de två kliniska studierna MONALEESA-7 (M7) och MONALEESA-3 (M3) visar att Novartis läkemedel ribociklib signifikant ökar överlevnaden hos kvinnor med bröstcancer (HR+/HER2-) som spridit sig till levern när det ges i tillägg till ordinarie hormonhämmande behandling. Resultaten kommer att presenteras under den internationella och virtuella onkologikongressen ASCO20.

Hos en specifik grupp av patienter med metastaser i levern minskade risken för patienterna att avlida med 47 procent i M7 (mediantid för total överlevnad ej uppnådd, jämfört med 33,6 månader för enbart hormonhämmande behandling (NSAI plus goserelin); HR= 0,531 [95 % CI: 0,321-0,877]) och 37 procent i M3 (mediantid för total överlevnad 36,1 jämfört med 24,1 månader för enbart hormonhämmande behandling (fulvestrant); HR=0,629 [95 % CI: 0,421-0,942]).1

För kvinnor med så kallad hormonpositiv (HR+) bröstcancer, det vill säga cancer där tumörtillväxten stimuleras av kvinnligt könshormon (östrogen och progesteron), ges östrogenhämmande läkemedel som har visat sig förlänga livet hos drabbade. De nya resultaten från de aktuella studierna visar att tilläggsbehandling med ribociklib ger en signifikant förbättring i överlevnad hos patienter där bröstcancern har spridit sig till levern.

Spridd bröstcancer är idag en obotlig sjukdom. Det är också den cancerform som skördar flest kvinnoliv i Europa, bara under 2018 avled fler än 135 000 kvinnor på grund av bröstcancer.2 I Sverige får cirka 8000 kvinnor diagnosen bröstcancer varje år varav cirka 1400 avlider av sjukdomen, de allra flesta till följd av att cancern spridit sig till andra delar av kroppen.3,4 När bröstcancer har spridit sig till inre organ, framförallt till lever och hjärna, innebär det i allmänhet dålig prognos och en aggressiv form av sjukdomen.5,6

Om MONALEESA-studierna

I MONALEESA-studierna studerades ribociklib hos kvinnor innan kimakteriet i kombination med NSAI plus goserelin (MONALEESA-7) och hos kvinnor i klimakteriet kombination med fulvestrant (MONALEESA-3). Ungefär 60 % av deltagarna hade viscerala metastaser (visceral kris ej inräknat), vilket återspeglar verkliga förhållanden i klinisk praxis.

Om Kisqali® (ribociklib)

Rribociklib tillhör en ny klass läkemedel som hjälper till att bromsa utvecklingen hos cancerceller genom att hämma två proteiner vid namn cyklin-beroende kinas 4 och 6 (CDK4/6). Dessa proteiner kan, om de överaktiveras, göra det möjligt för cancerceller att dela sig och växa okontrollerat. Målinriktad behandling mot CDK4/6 med förbättrad precision kan spela en roll för att säkerställa att cancerceller inte växer okontrollerat.7

Kisqali godkändes första av US Food and Drug Administration (FDA) i mars 2017 och av Europeiska kommissionen i augusti 2017 som en initial endokrinbaserad behandling av postmenopausala kvinnor med lokalt avancerad eller metastaserad HR+/HER2- bröstcancer i kombination med en aromatashämmare, vilket baserades på resultat från den pivotala MONALEESA-2-prövningen. Kisqali i kombination med en aromatashämmare godkändes för behandling av pre-, peri- och postmenopausala kvinnor som initial endokrinbaserad behandling, och även som kombinationsbehandling med fulvestrant i såväl första som andra linjen hos postmenopausala kvinnor av FDA i juli 2018 och av Europeiska kommissionen i december 2018.

De vanligaste biverkningarna (incidens ≥20%) inkluderar neutropeni, illamående, infektioner, trötthet, diarré, kräkningar, håravfall, huvudvärk, förstoppning, utslag och hosta.

Referenser

  1. Yardley, Denise, A. et. al. Overall survival (OS) in patients (pts) with advanced breast cancer (ABC) with visceral metastases (mets), including those with liver mets, treated with ribociklib (RIB) plus endocrine therapy (ET) in the MONALEESA (ML) -3 and -7 trials. Presenterat vid the American Society of Clinical Oncology (ASCO) meeting (Abstract #1054).
  2. Global Cancer Observatory: Cancer Today. International Agency for Research on Cancer. Available at: https://gco.iarc.fr/today/home, besökt 28 maj 2020.
  3. Cancerincidens i Sverige 2014. Socialstyrelsen. Tillgänglig via: https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/statistik/2015-12-26.pdf, besökt 28 maj 2020
  4. Dödlighet i bröstcancer. Folkhälsomyndigheten. Tillgänglig via: https://www.folkhalsomyndigheten.se/fu-brostcancer-dodlighet, besökt 28 maj 2020
  5. Wang, R., Zhu, Y., Liu, X. et al. The Clinicopathological features and survival outcomes of patients with different metastatic sites in stage IV breast cancer. BMC Cancer 19 (2019).
  6. National Cancer Institute. Dictionary of Cancer Terms. Available at:  https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms/def/visceral. Accessed November 2018.
  7. Hortobagyi G, Stemmer S, Burris H, et al. Ribociklib as First-Line Therapy for HR-Positive, Advanced Breast Cancer. The New England Journal of Medicine 375 (2016).

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

Läs mer...

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Läs mer...

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider

Läs mer...