Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

KI och Karolinska Universitetssjukhuset stärker satsningen på avancerade terapier

Karolinska Universitetssjukhusets direktör Björn Zoëga och Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson har undertecknat ett avtal om att etablera ett nytt gemensamt centrum för avancerade cell-, gen-, och vävnadsterapier.

Den här typen av behandlingar går internationellt ofta under beteckningen ”Advanced Therapy Medicinal Products” (ATMP). Det nya centret, som har verksamhet både i Huddinge/Flemingsberg och i Solna, får namnet Karolinska ATMP-centrum.

De stora framstegen inom forskningen och utvecklingen av avancerade läkemedel på ATMP-området har potential att behandla och bota sjukdomar på ett sätt som inte varit möjligt med traditionella läkemedel och behandlingar.

– Redan i dag ser vi exempel på att genterapi drastiskt förbättrar överlevnaden för patienter som drabbats av vissa cancerformer. Framstegen inom ATMP och annan precisionsmedicin kommer att förändra hur sjukvården bedrivs. Vi måste öka tempot i att införa de nya behandlingarna, för att kunna bota fler men också för att göra samhällsekonomiska vinster, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset är tillsammans bland de ledande inom forskning om, tillverkning av och behandling med ATMP i Europa. Samarbetet kring cell- och genterapier har en lång tradition och redan 1975 grundades enheten för Cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST). CAST är JACIE-ackrediterat och framställer bland annat de celler som patienter som drabbats av leukemi behöver efter strålbehandling. Vid CAST utfördes Sveriges första standardbehandling med CAR-T-celler år 2019. Idag erbjuder CAST ett flertal ATMP-läkemedel inom standardbehandling och till kliniska prövningar.

GMP-enheten Vecura vid Karolinska Centrum för Cellterapi (KCC) i Huddinge, som idag består av 13 renrum, producerade 1997 Sveriges första genterapiläkemedel för klinisk prövning samt 2014 de första CAR-T-cellerna som gick till klinisk prövning i Europa. Ytterligare en GMP-facilitet med särskild fokus på immunterapi finns vid Karolinska Comprehensive Cancer Center (KCCC) i Solna. År 2019 invigdes Nordens första pre-GMP-enhet vid Karolinska Institutet Campus Flemingsberg, med fem renrum. Pre-GMP-enheten är en viktig brygga mellan forskningslaboratorier och Vecura och har haft en avgörande betydelse för utvecklingen av två terapeutiska produkter som idag genomgår klinisk prövning.

– Det paradigmskifte som äger rum inom hälso- och sjukvården i dag handlar om att medicinsk forskning hittar lösningar i vården med hjälp av nya teknologiska landvinningar. Etableringen av Karolinska ATMP-centrum syftar till just detta – genom att stärka samverkan mellan forskning och klinik ska vi snabba upp tillämpningen av forskning för implementering av nya gen-, cell- och vävnadsterapier som hjälper den enskilda patienten, säger Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson.

– Tillsammans med våra partners i näringslivet, andra regioner och universitet runt om i världen kan Karolinska ATMP-centrum ge viktiga bidrag till utvecklingen av nya ATMP-terapier, avslutar Karolinska Institutets rektor Annika Östman Wernerson.

Karolinska ATMP-centrum kommer att finansieras till lika delar av Karolinska Universitetssjukhuset och Karolinska Institutet. Centret kommer att samla utvecklingen av cell-, gen- och vävnadsterapi i en organisation och delta i nationella och internationella samarbeten. Detta kommer att utgöra en viktig grund för att stärka samarbetet med närliggande regioner och läkemedelsföretag.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Läs mer...

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Läs mer...

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer

Läs mer...