Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Keytruda (pembrolizumab) för neoadjuvant + adjuvant behandling av icke-småcellig lungcancer

Rekommendation och sammanvägd bedömning NT-rådets rekommendation till regionerna är:

• att Keytruda i kombination med platinabaserad kemoterapi kan användas vid neoadjuvant behandling och därefter som monoterapi vid adjuvant behandling vid resektabel icke-småcellig lungcancer hos vuxna med hög risk för recidiv.

Behandlingens syfte är att förebygga ett tillstånd vars svårighetsgrad är mycket hög. Tillstånden där Keytruda kan användas är vanliga.  Osäkerheten i det vetenskapliga underlaget är måttlig.

NT-rådets rekommendation baseras på vårdprogramgruppens bedömning av relativ effekt och  säkerhet för behandling med Keytruda, samt kostnaderna för läkemedlet. I studien Keynote-671 ses en förbättrad recidivfri överlevnad och kliniskt relevant förlängning av totalöverlevnad hos vuxna med hög risk för recidiv. Hos en andel av patienterna kan behandlingen bidra till långvariga och/eller allvarliga biverkningar.

Det finns tre nivåer för NT-rådets rekommendationer till regionerna: att läkemedlet bör användas,  kan användas, eller att avstå från användning. Rekommendationen i det här fallet är att Keytruda i kombination med platinabaserad kemoterapi kan användas eftersom effekten av behandlingen bedöms kliniskt relevant vid ett tillstånd med hög svårighetsgrad. Det introduceras många nya behandlingar och det saknas i nuläget konsensus om immunterapi ska ges neoadjuvant, adjuvant eller i kombination vid resektabel icke-småcellig lungcancer.

NT-rådet har en generell rekommendation för palliativa indikationer för PD-(L)1-hämmare, men för neoadjuvanta och adjuvanta behandlingar publiceras en rekommendation för varje indikation baserad på en bedömning av klinisk nytta och upphandlat pris.