Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Keytruda-kombination minskade risk för död med 33 procent för patienter med avancerad livmoderhalscancer

Det visar ny data från studien Keynote-826 som presenterades under 2021 års internationella cancerkongress, ESMO och samtidigt publicerades i New England Journal of Medicine. För första gången visade en immunterapi positiva resultat i en fas 3-studie vid första linjen ihållande, återkommande eller spridd livmoderhalscancer.

Pembrolizumab i kombination med kemoterapi (paclitaxel plus cisplatin eller paclitaxel plus carboplatin) med eller utan bevacizumab (pembrolizumab plus kemo ± bev) minskade risken att dö med en tredjedel eller 33 procent (HR=0.67 [95% KI, 0.54-0.84]; p<0.001), jämfört med kemoterapi med eller utan bevacizumab (kemo ± bev).

Medianöverlevnad för pembrolizumab plus kemoterapi ± bev var24.4 månader (95% KI, 19.2-ej uppnådd [NR]) jämfört med 16.5 månader (95% KI, 14.5-19.4) för kemoterapi ± bev. Progressionsfri medianöverlevnad (HR=0.65 [95% KI, 0.53-0.79]; p<0.001) var 10.4 månader (95% KI, 9.1-12.1) för patienter behandlade med pembrolizumab plus kemo ± bev och 8.2 måndaer (95% KI, 6.4-8.4) för gruppen som fick kemoterapi ± bev. Behandlingsrelaterade biverkningar av grad ≥ 3 var 68,4 % (pembrolizumab plus kemo ± bev) respektive 64,1 % (kemo ± bev). Studien inkluderade totalt 617 patienter (N=308 pembrolizumab plus kemo ± bev, N=309 kemo ± bev).

– Detta är lovande resultat för en patientgrupp där de flesta är mitt i livet och varje månad räknas, säger överläkare Susanne Malander, Skånes Universitetssjukhus, Lund

– Detta är viktiga data som visar att pembrolizumab kombinerat med kemoterapi gav en förlängd överlevnad både med och utan bevacizumab. Vid ett eventuellt godkännande skulle detta ge värdefull information för att kunna ge rätt behandling till rätt patient, säger Marcus Andersson, Medicinsk chef onkologi, MSD i Sverige.

Stort behov av nya behandlingsalternativ i Sverige
Trots förebyggande insatser som allmänna vaccinationsprogrammet och det svenska screeningprogrammet är livmoderhalscancer ett allvarligt hälsoproblem, som ofta drabbar yngre och medelålders kvinnor. Drygt 500 kvinnor insjuknar årligen i Sverige och prognosen är generellt god, med en total 5-årsöverlevnad på 73 procent rapporterad 2014. I tidiga stadier är 5-årsöverlevnaden över 90 procent, och sjunker som förväntat i senare stadium. 5-årsöverlevnaden vid stadium IV är idag under 20 procent. Kvinnor som diagnostiserats med spridd livmoderhalscancer har en särskilt dålig prognos, och det finns ett stort behov av nya behandlingsalternativ.

Livmoderhalscancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor i världen. Cirka 530 000 kvinnor får varje år sjukdomen varav mer än hälften dör, och den utgör därmed den andra vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken.

Liknande poster

Sverige satsar på att bli fritt från livmoderhalscancer till 2027

Läs mer...

HPV-vaccinering till både pojkar och flickor stoppar livmoderhalscancer bäst

Läs mer...

Låggradig inflammation i tarmen lång tid efter strålbehandling

Läs mer...