Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Ingen ökad cancerrisk hos majoriteten med refluxsjukdom

Refluxsjukdom yttrar sig i sura uppstötningar och halsbränna och är en känd riskfaktor för matstrupscancer. Men nu rapporterar forskare vid Karolinska Institutet i tidskriften BMJ att det inte finns någon ökad cancerrisk hos majoriteten av patienterna. En omfattande studie från tre nordiska länder visar att cancerrisken enbart är förhöjd hos patienter som uppvisar förändringar i matstrupens slemhinna vid gastroskopi.

Dag Holmberg, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och ST-läkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Foto: Stefan Zimmerman.

– Det här är glädjande resultat eftersom refluxsjukdom är ett väldigt vanligt tillstånd och de flesta patienter har en helt normal slemhinna vid undersökning med gastroskopi, säger studiens försteförfattare Dag Holmberg, forskare vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet, och ST-läkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Refluxsjukdom innebär att surt maginnehåll läcker upp i matstrupen. Det kan ibland ge upphov till inflammation i matstrupens slemhinna, så kallad esofagit, vilket diagnostiseras med gastroskopi. Det är välkänt att refluxsjukdom ökar risken för matstrupscancer, men det har tidigare varit okänt hur cancerrisken ser ut hos patienter med normal slemhinna.

Symtomen vid refluxsjukdom kan komma och gå men består i regel över tid. Det innebär att många uppsöker vård vid flera tillfällen och ofta genomgår upprepade gastroskopier för att upptäcka slemhinneförändringar eller förstadier till cancer.

– Vår studie tyder på att dessa upprepade gastroskopier sannolikt inte är nödvändiga för personer med refluxsjukdom som har normal slemhinna i matstrupen. Fynden borde vara lugnande för denna stora patientgrupp och kan ge vägledning till läkare inom primärvården som ofta behandlar de här patienterna, säger Dag Holmberg.

Den aktuella studien bygger på nationella hälsodataregister i Sverige, Danmark och Finland och inkluderade drygt 285 000 individer med refluxsjukdom där gastroskopi inte påvisat esofagit. Patienterna följdes i upp till 31 år och forskarna registrerade alla fall av matstrupscancer.

Cancerrisken jämfördes sedan med risken hos individer från den generella befolkningen av samma ålder, kön och vid samma tidsperiod i de tre länderna. Ingen ökad risk för matstrupscancer observerades hos patienter med refluxsjukdom och normal slemhinna.

Som jämförelse analyserade forskarna även cancerrisken hos drygt 200 000 individer med refluxsjukdom med esofagit. Dessa hade en påtagligt ökad risk att utveckla matstrupscancer.

–  Vi planerar nu att gå vidare och undersöka vilka andra faktorer än esofagit som kan kopplas till cancerutveckling hos personer med refluxsjukdom, säger studiens sisteförfattare Jesper Lagergren, professor i kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska Institutet och överläkare i kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningen är resultatet av ett samarbete mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset i Sverige, Köpenhamns universitet i Danmark, Helsingfors universitet och Uleåborgs universitet i Finland. Studien finansierades av Vetenskapsrådet, Cancerfonden och Nordiska Cancerunionen. Det finns inga rapporterade intressekonflikter.

Liknande poster

Ny insikt om protein kan bana väg för nya cancerbehandlingar

Genetiska mutationer kan förutsäga bröstcancer som inte upptäcks vid screening

Oavsiktlig viktminskning förknippad med ökad risk för cancer