Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Immuncheckpointmodulerande terapier – möjlighet vid högmaligna hjärntumörer?

Immuncheckpointmodulerande terapier – möjlighet vid högmaligna hjärntumörer?
Ny kunskap om immunterapi visar nu att det är fullt möjligt att inkludera patienter med högmaligna hjärntumörer och bedriva studier även på ett område med hårt drabbade och svårt sjuka personer. Det skriver överläkarna Michael Bergqvist och Stefan Bergström samt ST-läkaren Jonas Nilsson vid Gävle sjukhus. Vilken roll som immun terapi kommer att spela för den här gruppen är svårt att sia om, menar de tre författarna, men de ser med stort intresse fram emot resultaten av kommande studier.

Det har under flera år funnits oklarheter om patienter med högmaligna hjärntumörer har nytta av immunterapi sekundärt till osäkerhet om fri diffusion av celler och molekyler över blod-hjärnbarriären och avsaknad av ett konventionellt lymfdränage1. Calzascia et al2 påvisade i studier av intrakraniella tumörmodeller, att antigener från hjärntumörer kan dräneras från cerebrospinalvätskan in i cervikala lymfkörtlar för att stimulera specifika T-celler. Masson et al3 visade 2007 att dessa kan, efter amplifiering, effektivt migrera in i CNS och döda tumörceller och ett flertal studier har initierats inom vaccinationsoch cellbaserade terapier, inom vilka olika angreppssätt studeras för att stimulera immunsystemet att motverka tumörsjukdomen4. En av de behandlingsmodaliteter som har väckt stort intresse inom onkologin är immuncheckpoint-inhiberande behandlingar där det idag finns behandlingsindikationer för ett flertal olika maligniteter5,6. Gällande tumöruttryck av PD-L1, visade Berghoff et al7 i ett material bestående av 135 patienter med glioblastom att 88 procent av nydiagnostiserade patienter påvisade ett uttryck av PD-L1 och motsvarande data för reopererade patienter (sekundärt till recidiv) var 72 procent. I en studie av Nduom et al8, baserad på 94 patienter med glioblastom, visade författarna att majoriteten av patienterna (61%) uttryckte >1% PD-L1 positiva celler samt 38% påvisade > 5% uttryck av PD-L1. I denna studie påvisades även att ett högre uttryck av PD-L1 var korrelerat till sämre prognos.

Läs hela artikeln som PDF

Liknande poster

Ny kunskap om uvealt melanom – implikationer för behandling

Hopp om ny behandlingsmetod för ögonmelanom – snart klinisk prövning på Sahlgrenska

Genetiken bakom svår form av melanom kartlagd