Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Imfinzi visar överlevnadsfördelar vid småcellig lungcancer i fas III-studie

Imfinzi (durvalumab) är den första och enda immunterapin som uppvisar överlevnadsfördelar vid småcellig lungcancer i begränsat stadium i den globala fas III-studien, vilket minskar risken för dödsfall med 27 % jämfört med placebo

57% av patienterna som behandlades med Imfinzi var vid liv efter tre år i ADRIATIC fas III-studien.

Positiva resultat från ADRIATIC fas III-studien visade att AstraZenecas durvalumab gav statistiskt signifikanta och kliniskt betydelsefulla förbättringar i de dubbla primära effektmåtten för total överlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS) jämfört med placebo för patienter med småcellig lungcancer (LS-SCLC) i begränsat stadium som inte hade progredierat efter samtidig standardbehandling med kemoradioterapi (cCRT). AstraZeneca kommer att arbeta med relevanta myndigheter för att durvalumab blir godkänt i denna patientpopulation.

Dessa resultat presenterades söndagen den 2 juni 2024 vid årsmötet för American Society of Clinical Oncology (ASCO).

Resultaten från den planerade interimsanalysen visade att durvalumab minskade risken för dödsfall med 27 % jämfört med placebo (baserat på en riskkvot för total överlevnad (OS HR) på 0,73; 95 % konfidensintervall [CI] 0,57-0,93; p=0,0104). Medianvärdet för OS uppskattades till 55,9 månader för durvalumab jämfört med 33,4 månader för placebo. Uppskattningsvis var 57 % av de patienter som behandlades med durvalumab vid liv efter tre år, jämfört med 48 % för dem som fick placebo. Durvalumab minskade också risken för sjukdomsprogression eller död med 24 % (baserat på en PFS HR på 0,76; 95 % CI 0,61- 0,95; p=0,0161) jämfört med placebo. Medianvärdet för PFS var 16,6 månader för durvalumab jämfört med 9,2 månader för placebo. Uppskattningsvis 46 % av de patienter som behandlades med durvalumab hade inte haft sjukdomsprogression vid två år, jämfört med 34 % på placebo.

OS- och PFS-fördelarna som observerades var i allmänhet konsekventa för alla viktiga förspecificerade patientsubgrupper inklusive ålder, kön, etnisk tillhörighet, sjukdomsstadium1 vid diagnos, tidigare strålterapi och huruvida patienterna erhöll profylaktisk kraniell bestrålning eller ej.

Säkerhetsprofilen för durvalumab var generellt sett hanterbar och förenlig med den kända profilen för detta läkemedel. Inga nya säkerhetssignaler observerades. Biverkningar av grad 3 och 4 orsakade av någon orsak inträffade hos 24,4% av patienterna som behandlades med durvalumab och 24,2% av patienterna som behandlades med placebo.