Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hur ska cancersjukvården anpassas till pandemin

Hur ska cancersjukvården anpassas till pandemin

Covid-19-pandemin kräver omfattande anpassning av cancersjukvården. Cancerpatienter utgör en av riskgrupperna försvåra komplikationer om de skulle smittas av covid-19. Med största möjliga bibehållna kvalitet i cancersjukvården måste patienterna därför skyddas från infektionen. Den kliniska cancerforskningen påverkas naturligtvis också av covid-19-pandemin. Forskare och läkare inom PCM-programmet (Personalised/ Precision Cancer Medicine) vid Karolinska Institutet (KI) och Karolinska Universitetssjukhuset (K) har medverkat i en europeisk kartläggning av tidiga åtgärder under pandemin för att minimera riskerna inom cancersjukvården, tillsammans med sex ledande cancercentra i Europa. Här sammanfattas studien, som publicerats i sin helhet i Nature Medicine1, av professor Ingemar Ernberg med flera experter.

BAKGRUND: CANCER CORE EUROPE OCH AKTUELL KARTLÄGGNING
Karolinska Institutet är ett av sju centra i Europa som bildade konsortiet Cancer Core Europe (CCE, https:// www.cancercoreeurope.eu/) 2015, formaliserat som en egen legal struktur
20172. Medverkande centra är Vai d´Hebron Institute of Oncology (VHIO), Barcelona, Gustave Roussy (GR), Paris, Netherlands Cancer Institute (NKI), Amsterdam, Deutsche Krebforschungs Zentrum (DKFZ), Heidelberg, Cambridge Cancer Centre (CCC) och Istituto Nazionale dei Tumori (INT) i Milano. I denna kartläggning av åtgärder och consensus kring den bästa vården med hänsyn till de risker och prioriteringar som pandemin kräver medverkade dessa CCE-centra från de svårast drabbade områdena i Europa, Milano, Barcelona, Paris och Cambridge, med de än så länge mindre drabbade i Tyskland, Holland och Sverige. Cancer Core Europe representerar omfattande klinisk verksamhet och translationell cancerforskning på europeisk bas med tillsammans 1,2 miljoner patientbesök/år, cirka 60 000 nya cancerpatienter årligen och 300 000 behandlingar per år. CCE driver tillsammans 1500 kliniska prövningar. CCE beslöt sig den 24 mars 2020 för att samla in och jämföra alla rekommendationer för cancerbehandling under pandemin, som dess olika centra använder eller själva utformat. Avsikten har varit att snabbt förmedla erfarenheterna från de första månaderna av pandemin och att ge allmänna råd och riktlinjer till andra cancerkliniker.

Vi befinner oss i en tidigare väsentligen okänd medicinsk och etisk verklighet som innebär att den medicinska personalen tvingas uppbåda hela sin know-how och erfarenhet för att fatta viktiga kliniska beslut. Man beslöt sig för att koncentrera sig på cancer hos vuxna. Tillgängliga data är begränsade så rekommendationerna är i huvudsak resultatet av professionella överväganden parat med extrapolationer från hur man hanterar cancerbehandling vid andra svårare infektionssjukdomar, såsom influensa. Man har också varit helt medveten om att läget inte är stabilt och att riktlinjer snabbt kan ändras och anpassas till nya data eller erfarenheter. Resultatet publicerades som ett Perspective i Nature Medicine under april1 och är författat av företrädare för dessa sju centra.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Cancervården anpassas till covid-19-pandemin