Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hormonbehandling ger olika långt skydd vid spridning

Hormonbehandling ger olika långt skydd vid spridning – tumörens egenskaper avgörande

Kvinnor med bröstcancer som är hormonberoende får i dag behandling med östrogendämpande läkemedel. Sådan behandling kan ge ett mycket långvarigt skydd mot spridd cancer, visar en ny studie. Patienter med Luminal A bröstcancersubtyp sågs ha en långsiktig nytta, medan patienter med den mer aggressiva bröstcancersubtypen Luminal B, sågs ha en kortsiktig nytta när risken för spridd sjukdom är som störst. Detta analyserades i en stor randomiserad svensk studie av patienter som fått hormonell behandling (tamoxifen) kontra ingen behandling – med 25 års upp följning. Studien har letts av docent Linda Lindström, Karolinska Institutet, som här beskriver de intressanta resultaten.

Bröstcancer är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i Sverige, och en av åtta kvinnor diagnostiseras med bröstcancer under sin livstid. Av dessa kvinnor kommer cirka var fjärde kvinna att insjukna i metastatisk sjukdom och dö1,2. Orsaken till bröstcancer är mångfasetterad, men reproduktiva faktorer, hormonell miljö och tillförsel av kvinnligt könshormon är faktorer som påverkar risken för bröstcancer. Det är också känt att en andel patienter med bröstcancer har en nedärvd känslighet som gör att de har högre risk att drabbas av cancer. Av all bröstcancer uppskattas mellan fem och tio procent orsakas av en känd ärftlig genförändring. Det är en mycket heterogen sjukdom med olika tumörutveckling, spridningsförmåga och tid till eventuell metastatisk sjukdom. En kvinna kan insjukna i spridd bröstcancer allt ifrån månader till decennier efter primärdiagnos. Prognosen för en kvinna med bröstcancer bestäms med hjälp av ett antal tumöregenskaper såsom tumörens storlek, grad och lymfkörtelspridning, samt de kliniskt använda bröstcancermarkörerna som inkluderar östrogenreceptor (ER) och progesteronreceptor (PR) status, tillväxttakt (via Ki-67), samt om tumören innehåller tillväxtfaktorn HER2. Vidare beskriver de så kallade bröstcancersubtyperna en bröstcancers tumörbiologi och tas fram med hjälp av genuttrycksanalys av tumörmaterial.

ER-POSITIV BC, ENDOKRIN BEHANDLING OCH LUMINAL SUBTYP
Fyra av fem kvinnor som diagnostiseras med bröstcancer har en ER-positiv bröstcancer. Patienter med ER-positiv bröstcancer har bevisad nytta av endokrin (hormonell) behandling som dämpar mängden östrogen, och som rutin ges i dag tamoxifen. Det är dock känt att endast cirka 50 procent av kvinnor som diagnostiseras med hormonkänslig bröstcancer har nytta av sin hormonella behandling1,3. Det är även känt att bröstcancerpatienter med ER-positiv sjukdom har en kontinuerlig risk för dödlig bröstcancer mer än 20 år efter diagnos1,2, men inte varför, och det finns för närvarande inga kända markörer för att identifiera patienter som har en hög långsiktig risk eller som inte har nytta av sin hormonella behandling. Majoriteten av ER-positiva bröstcancertumörer tillhör luminal subtyp. Dessa är uppdelade i Luminal A subtyp som har en långsammare tillväxttakt, samt Luminal B subtyp som generellt har en aggressivare tillväxttakt. Vårt syfte i denna studie var därför att undersöka den långsiktiga nyttan av endokrinbehandling (tamoxifen) hos patienter med Luminal A och Luminal B bröstcancersubtyp.

Läs hela artikeln

Liknande poster

Nya rön om hormonsänkande behandling Så kan den långsiktiga risken för återfall minskas vid bröstcancer

Läs mer...

Lägre dos östrogenhämmare verkar minska risken för bröstcancer

Läs mer...

Faktor som fördubblar risken för att dö i bröstcancer identifierad

Läs mer...