Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Höga koncentrationsnivåer av TK1 förutspår tidig död i prostatacancer

En expertgranskad artikel om tymidinkinas 1 (TK1) har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Prostate. En screeningsstudie med 30 års uppföljning visar ett samband mellan höga initiala nivåer av TK1 i serum och mortalitet. Prostatacancerspecifik överlevnad var i genomsnitt 9 år kortare för patienter med höga sTK1-nivåer än för patienter med låga nivåer vid screening.

Forskare vid Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhusen analyserade 30 år gamla blodprov från en prostatascreeningstudie som genomfördes på Södersjukhuset 1988. Serumnivåer av TK1 uppmättes med AroCells TK 210 ELISA-test och resultaten jämfördes med långsiktiga patientresultat och överlevnad. Man fann en signifikant korrelation mellan förhöjd TK1 vid screening och tidig död i prostatacancer.

Artikeln Serum thymidine kinase 1 concentration as a predictive biomarker in prostate cancer finns att läsa på: https://doi.org/10.1002/pros.24335

“Resultatet av denna studie i kombination med tidigare publikationer visar att AroCells TK 210 ELISA kan bidra till diagnostik, utvärdering av behandlingseffekt samt ge prognostisk information vid olika cancerformer. Av biologiskt intresse är också att testet även kan ge information förväntad överlevnad oberoende av diagnos. Vårt mål är att etablera TK 210 ELISA i en klinisk praxis och göra TK1 till en standardmetod inom individanpassad cancerbehandling”, säger Anders Hultman, VD för AroCell.

Dessa resultat överensstämmer bra med tidigare gjorda studier med kortare uppföljningar. I en annan svensk studie användes sTK1 och en panel av andra biomarkörer på en grupp män med nyligen diagnostiserad prostatacancer. Med TK1 kunde mortalitet i prostatacancer på kort sikt förutsägas med större precision än med till exempel PSA-markören. I en finsk prostatacancerstudie hade patienter med metastaser ett statistiskt signifikant högre TK1-värde, vilket bekräftar att TK1 är en användbar prediktor för såväl cancerspecifik som generell överlevnad.

Liknande poster

Ny guide ska bidra till ökat deltagande i cancerscreening

Läs mer...

Den svenska modellen för tidig diagnostik testas i andra länder

Läs mer...

1 500 västerbottningar testade sig för prostatacancer

Läs mer...