Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Hälsoekonomisk bedömning av Enhertu vid bröstcancer

TLV har tagit fram en hälsoekonomisk bedömning till regionerna för läkemedlet Enhertu. Utredningen gäller behandling av vuxna patienter med så kallad HER2-positiv bröstcancer som är spridd eller som inte går att operera och som tidigare har fått två eller fler typer av behandlingar riktade mot HER2.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor såväl i Sverige som globalt. Medianåldern vid insjuknande är 64 år. Prognostiska faktorer som även avgör valet av läkemedelsbehandlingen är bland annat så kallad human epidermal tillväxtfaktorreceptor 2 (HER2)-status. HER2 är en gen som normalt finns i alla celler i kroppen. HER2-positiva tumörer har många kopior av HER2-genen vilket stimulerar snabb cancertillväxt och om cancertumören inte behandlas ökar både risken för återfall och för att dö.

Enhertu innehåller den aktiva substansen trastuzumab deruxtekan. Företaget har jämfört behandlingseffekten av trastuzumab deruxtekan med behandlingseffekten av trastuzumab i kombination med cellgifter (kemoterapi) genom så kallade indirekta jämförelser.

Baserat på dessa jämförelser bedömer TLV att det är rimligt att anta att trastuzumab deruxtekan har bättre effekt när det gäller hur länge patienten lever utan att sjukdomen förvärras samt hur länge patienten lever totalt sett jämfört med trastuzumab i kombination med kemoterapi. TLV kan dock inte bedöma exakt hur mycket bättre effekt Enhertu har jämfört med trastuzumab i kombination med cellgifter eftersom direkt jämförande studier saknas och de indirekta jämförelserna är förknippade med osäkerheter.

I TLV:s analyser uppgår kostnaden per vunnet kvalitetsjusterat levnadsår till cirka 1 miljon kronor. Osäkerheten i resultaten bedöms som hög.

Läs hela utvärderingen här

Liknande poster

Företag säljer medicinska tester med feministisk retorik

NT-rådet: Enhertu vid HER2-låg bröstcancer

Standardiserat vårdförlopp för bröstcancer är reviderat – bland annat med nya ledtider